Lax­bu­ti­kens äga­re får pris

I tret­tio år har fa­mil­jen Lag­nell sålt lax till hung­ri­ga lång­färds­re­se­nä­rer. Nu ut­nämns de till årets fö­re­ta­ga­re i Hal­land för sin väx­an­de verk­sam­het längs vägar­na i Västsve­ri­ge.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LOT­TA OLS­SON lot­ta.ols­son@hn.se

I tret­tio år har fa­mil­jen Lag­nell sålt lax till hung­ri­ga lång­färds­re­se­nä­rer. Nu ut­nämns de till årets fö­re­ta­ga­re i Hal­land för sin väx­an­de verk­sam­het längs vägar­na i Västsve­ri­ge.

– Det är ro­ligt att få upp­märk­sam­het för det man gör, sä­ger Eli­sa­beth Wöhl Lag­nell som är vd på Lag­nell Group.

Hon, ma­ken Jerker Lag­nell och svå­gern Jo­nas Lag­nell dri­ver det som fler kän­ner igen som Laxbutiken. Ti­di­ga­re i år ut­nämn­des de till årets fö­re­ta­ga­re i Fal­ken­berg. Det är in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Fö­re­ta­gar­na som de­lar ut pris på kom­mu­nal, re­gi­o­nal och na­tio­nell ni­vå.

NU STÅR DET klart att fa­mil­jen Lag­nell trum­fat de and­ra re­gi­o­na­la pris­ta­gar­na som kos­me­tika­fö­re­ta­get De­pend och livs­me­dels­bo­la­get Hajtum. I veckan ut­sågs de till årets fö­re­ta­ga­re i Hal­land. Med det täv­lar Lag­nell Group om att bli årets fö­re­ta­ga­re i he­la Sve­ri­ge.

– Det är vik­tigt att upp­märk­sam­ma och hjäl­pa små­fö­re­ta­ga­re med de frå­gor som be­rör oss. Det känns ro­ligt och vik­tigt att vi­sa att man kan lyc­kas. Det blir en trevlig klapp på axeln, sä­ger

”Väg­kro­gar har ju ge­ne­rellt ett gans­ka då­ligt ryk­te så vi har lyc­kats stic­ka ut” ELI­SA­BETH WÖHL LAG­NELL

dri­ver Laxbutiken

Eli­sa­beth Wöhl Lag­nell.

Fö­re­ta­get har en ge­di­gen re­la­tion med fis­ken med ro­sa kött. I dag finns det fy­ra bu­ti­ker ut­sprid­da från Ljungski­le i Bo­hus­län till Ki­vik i Skå­ne. Den all­ra förs­ta bu­ti­ken star­ta­de Eli­sa­beth Wöhl Lag­nells svär­för­äld­rar för över 30 år se­dan i He­berg. Där säl­jer man fort­fa­ran­de lax, pre­cis som när Mar­ga­re­ta och Christer Lag­nell öpp­na­de bu­ti­ken för att säl­ja sin egenod­la­de lax. Dess­utom ser­ve­ras det lax­rät­ter av al­la de slag i en till­hö­ran­de re­stau­rang.

– Vi job­bar lång­sik­tigt och har be­hål­lit vår rö­da tråd. Vi som äga­re är väl­digt sam­stäm­mi­ga. Se­dan vill vi ald­rig stå stil­la ut­an ut­veck­las och växa, sä­ger Eli­sa­beth Wöhl Lag­nell om fö­re­ta­gets fram­gång­ar.

En fram­gångs­fak­tor är att det in­te finns sär­skilt myc­ket kon­kur­rens av and­ra väg­kro­gar. De har hit­tat en egen nisch.

– Väg­kro­gar har ju ge­ne­rellt ett gans­ka då­ligt ryk­te så vi har lyc­kats stic­ka ut, sä­ger Eli­sa­beth Wöhl Lag­nell.

ATT VA­RA SMÅ­FÖ­RE­TA­GA­RE i kom­mu­nen tyc­ker hon har för­änd­rats de se­nas­te åren även om det finns det en del kvar att öns­ka.

– Fal­ken­berg har ut­veck­lat väl­digt myc­ket i po­si­tiv rikt­ning, allt går smi­di­ga­re nu. Som fö­re­ta­ga­re har man ju an­nat att tän­ka på än by­rå­kra­ti. Men själv­klart är det ock­så vik­tigt att sän­ka av­gif­ter och gö­ra det lät­ta­re att an­stäl­la, sä­ger Eli­sa­beth Wöhl Lag­nell.

PERSONALFRÅGOR HAR HON myc­ket er­fa­ren­het av med om­kring 90 an­ställ­da. Hon ser det som en fram­gång att de har gott om fast an­ställ­da som har ar­be­tat i fö­re­ta­get i många år.

– Visst är det vik­tigt att ha med sig bu­si­nes­sper­spek­ti­vet men ock­så att se det mju­ka vär­det och må­na om sin per­so­nal, sä­ger hon.

TEAM. – Vi är bra på att om­ge oss med bra per­so­ner, många fas­tan­ställ­da har va­rit med oss länge och vi har sä­songs-

Bild: OLA FOLKESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.