Tum­men upp för kort­tids­bo­en­de

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Drift­nämn­den Hal­lands sjuk­hus stäl­ler sig po­si­tiv till att ett kort­tids­bo­en­de star­tas på sjuk­hus­om­rå­det i Halm­stad el­ler Var­berg.

S in­om Re­gi­on Hal­land har fö­re­sla­git att det star­tas ett kort­tids­bo­en­de på sjuk­hu­set i Halm­stad el­ler Var­berg i sam­ver­kan mel­lan kom­mu­ner­na och regionen. Drift­nämn­den Hal­lands sjuk­hus har nu ytt­rat sig om för­sla­get, där de me­nar att allt som kan bi­dra till att fär­dig­be­hand­la­de pa­ti­en­ter kan läm­na spe­ci­a­list­sjuk­vår­den i prin­cip är positivt.

Sam­ti­digt är det vik­tigt att re­surs­frå­gan vägs in ef­tersom en verk­sam­het av det här sla­get i dag in­te in­går i sjuk­hu­sens upp­drag. Dess­utom är det fle­ra oli­ka verk­sam­he­ter som dis­po­ne­rar lo­ka­ler­na och där är Hal­lands sjuk­hus verk­sam­he­ter en del. Det­ta kan in­ne­bä­ra ett pro­blem då det är trångt på sjuk­hus­om­rå­de­na för re­dan eta­ble­rad verk­sam­het.

INGRID EK­STRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.