Ron­dellutsmyck­ning bil­li­ga­re än be­räk­nat

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: La­gom till som­ma­ren för två år se­dan var de två ron­del­ler­na vid väg 154/E6, vid Pre­em och Lant­män­nen klar. Nu har kom­mu­nens kostnad för ut­smyck­ning­en av ron­del­ler­na re­do­vi­sats. Kost­na­den för ut­smyck­ning­en som be­står av ett Törn­grensmöns­ter i te­gel de­la­des mel­lan Tra­fik­ver­ket och kom­mu­nen. För kom­mu­nens del var 500 000 kro­nor bud­ge­te­ra­de. No­tan slu­tar på 450 000 kro­nor. Bå­da ron­del­ler­na var kost­nads­be­räk­na­de till sam­man­lagt till 7,8 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.