Ios­ken

Hallands Nyheter - - Falkenberg - SIMON CARLS­SON simon.carls­son@hn.se

Vad är nytt i år jäm­fört med i fjol?

– Tan­ken är att det ska kom­ma upp li­te tak och väg­gar. Det kom­mer ock­så att ser­ve­ras al­ko­hol, jag har pre­cis kla­rat pro­vet. Vi kom­mer ha öl från mind­re lo­ka­la bryg­ge­ri­er. Ef­tersom jag är skå­ning kan jag sä­ga det, vå­ga väg­ra Fal­con!

Re­stau­rang­nam­net är en hyll­ning till Da­ni­els fru som he­ter just Jen­ni­fer. Det var ock­så hon som kom på nam­net.

– Ett namn ska ha många be­ty­del­ser, man ska ha­ja till li­te. Jo­int är ju ame­ri­kansk slang för stäl­le. Är tan­ken att det ska fin­nas fler Jen­ni­fer’s Jo­int i fram­ti­den?

– Nej, jag tror in­te det. Jag har väl lärt mig en läxa från sist. Jag var och kol­la­de på ett stäl­le till i Halm­stad, men en vi­da­re­ut­veck­ling av kon­cep­tet skul­le i så fall va­ra mo­bilt, som ca­te­ring el­ler food truck. Jag skul­le kun­na tän­ka mig en an­nan Jen­ni­fer’s Jo­int nå­gon an­nan­stans som fran­chi­se, men jag kom­mer ald­rig nå­gon­sin dri­va två stäl­len sam­ti­digt igen.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

KORV OCH KURS. På me­nyn stic­ker kur­sen i skåns­ka ut, men en­ligt Daniel är den stän­digt full­bo­kad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.