Få döds­skjut­ning­ar kla­ras upp

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. An­ta­let döds­skjut­ning­ar i kri­mi­nel­la mil­jö­er har de se­nas­te åren ökat kraf­tigt, sam­ti­digt som allt fär­re av fal­len kla­ras upp. Un­der 2015 och 2016 dö­da­des sam­man­lagt 56 män­ni­skor i skjut­ning­ar i kri­mi­nel­la mil­jö­er. Men ba­ra vart fem­te fall blev upp­kla­rat av po­li­sen, rap­por­te­rar pro­gram­met ”I la­gens namn” i Sve­ri­ges Ra­dio P1.

En or­sak till den lå­ga upp­klar­ning­en är att per­so­ner i kri­mi­nel­la kret­sar ogär­na pra­tar med po­li­sen och att män­ni­skor som vet sa­ker in­te be­rät­tar, an­ting­en av räds­la el­ler lo­ja­li­tet. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.