Jör­gen War­born (M), riks­dags­le­da­mot från Var­berg

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Fö­re­tags­verk­sam­het, frå­gor kring skat­ter, kom­pe­tens­ut­veck­ling, re­gel­krång­el för fö­re­tag och nä­rings­liv. Dis­ku­te­ra kring hur fö­re­tag kan växa, ska­pa möj­lig­he­ter och nya jobb. Ut­an fö­re­tag blir det inga jobb. Skat­te­för­sla­gen som re­ge­ring­en läg­ger fram är en bör­da för små­fö­re­tag som vill växa. Al­me­da­len är en per­fekt mö­tes­plats att ut­by­ta kun­skap och sam­la fö­re­tag, nä­rings­liv, po­li­ti­ker och in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­ner i he­la Sve­ri­ge och dis­ku­te­ra des­sa frå­gor.

”Skat­te­för­sla­gen som re­ge­ring­en läg­ger fram är en bör­da för små­fö­re­tag som vill växa. ”

Bild: EDITH CA­MIL­LA SVENS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.