Inga löss om bi­na får be­stäm­ma

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

Hund­ra­tu­sen­tals bin på Sankt Jör­gens kyr­ko­gård ska hål­la lös­sen bor­ta.

– Jag var rädd för att det skul­le väc­ka an­stöt att ha bin på kyr­ko­går­den men vi har pla­ce­rat dem på ett så­dant sätt att de in­te har väckt någ­ra upp­rör­da käns­lor över­hu­vud­ta­get, sä­ger Fred­rik Hall­man, kyr­ko­gårds­chef vid Sankt Jör­gens kyr­ko­gård.

De förs­ta biku­por­na kom på vå­ren för­ra året. De till­hör­de Var­berg Ener­gi som vil­le stäl­la ut någ­ra ku­por som en del av ett ar­be­te med håll­bar­het och mil­jötänk.

– Vi tog kon­takt med Var­bergs biod­lar­för­e­ning för att se om vi kun­de få hjälp av dem ef­tersom att ing­en av oss kun­de nå­got om bi­od­ling och då fick vi kon­takt med Jan Vas­ters­son som var ord­fö­ran­de där, sä­ger Em­ma Wre­ge, för­sälj­nings­chef på Var­berg Ener­gi.

JAN VAS­TERS­SON HAR syss­lat med bi­od­ling i cir­ka tio år. Han be­rät­tar att det krävs en del ut­bild­ning för att kun­na skö­ta en bi­od­ling.

– De frå­ga­de om jag viss­te nå­got stäl­le som bi­na kun­de va­ra på för de ha­de in­te hit­tat någ­ra bra plat­ser. Så kör­de jag för­bi kyr­ko­går­den en gång och tänk­te att det var så fint up­pe på den plat­sen och den pas­sa­de för biku­por, så jag frå­ga­de Fred­rik Hall­man om det gick bra och han nap­pa­de och tyck­te det var jät­te­bra, be­rät­tar Jan Vas­ters­son.

I vå­ras ut­ö­ka­des bi­od­ling­en på kyr­ko­går­den.

– Vi fick en för­frå­gan från en än­ka till en man som var hob­by­biod­la­re. Hon und­ra­de om vi var in­tres­se­ra­de av att ta över hen­nes av­lid­ne mans biku­por så vi tac­ka­de ja, sä­ger Fred­rik Hall­man.

Han har sett fle­ra för­de­lar med att an­vän­da sig av så kal­la­de nyt­to­djur på kyr­ko­går­den.

– De ska­dar in­te väx­ter­na ut­an är i stäl­let till nyt­ta för dem. Ef­tersom vi har bin här så slip­per vi be­hand­la med ke­mi­ka­li­er för bi­na äter upp lös­sen, sä­ger han.

NU HAR KYR­KO­GÅR­DEN mel­lan 300 000 och 500 000 bin som sam­man­lagt kom­mer pro­du­ce­ra cir­ka 270 ki­lo ho­nung.

Med rätt väx­ter och ett rikt in­sekts­liv blir sköt­seln av kyr­ko­går­den enkla­re och an­vän­dan­det av ke­mis­ka be­kämp­nings­me­del kan mi­ni­me­ras.

– Mång­fald fö­der ju mång­fald så väl­jer vi rätt ty­per av pe­ren­na väx­ter så loc­kar de dit vis­sa in­sek­ter som spri­der pol­len så man kan få en na­tur­lig sprid­ning. Det ger i sin tur nek­tar som i för­läng­ning­en kan ge ho­nung, sä­ger han. Märks det stor skill­nad på hur myc­ket löss ni ha­de in­nan och hur myc­ket ni har nu?

– Ja det är en stor po­si­tiv skill­nad. Vi har en väl­digt li­ten fö­re­komst av löss idag jäm­fört med hur myc­ket vi ha­de in­nan. Och vi slip­per an­vän­da be­kämp­nings­me­del. Det blir en na­tur­lig ba­lans mel­lan blad­löss och det som väx­er här, sä­ger Fred­rik Hell­man.

Bild: CAROLIN GADALLAH

BIODLARE. Jan Vas­ters­son ser till ku­por­na näs­tan dag­li­gen för att kol­la till bi­na och ta hand om ho­nung­en de pro­du­ce­rar.

Bild: CAROLIN GADALLAH

VAX. På fär­di­ga vax­plat­tor kan bi­na byg­ga på med sitt eget vax och se­dan pro­du­ce­ra ho­nung.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.