Sjöstedt har fak­tiskt rätt

Hallands Nyheter - - Ledare - JOHAN ÖRJES Cen­ter­pres­sens nny­hets­by­rå

Man bru­kar ju sä­ga att även en kloc­ka som stan­nat går rätt två gång­er om dyg­net. Det är ett ut­tryck som pas­sar när Jo­nas Sjösted­ts Al­me­dals­fram­trä­dan­de ska kom­men­te­ras. Hans sto­ra ut­spel hand­la­de om vår­den, en frå­ga som tyd­ligt bör­jat ta plats även i den na­tio­nel­la po­li­tis­ka de­bat­ten, trots att an­sva­ret för vår­den till störs­ta de­len lig­ger på re­gi­o­ner och lands­ting.

Sjöstedt lan­se­ra­de idén om att vård­cen­tra­ler skul­le ha öp­pet dyg­net runt och att sjuk­hu­sens akut­mot­tag­ning­ar på det sät­tet skul­le av­las­tas. Idén är i grun­den bra och in­te ny, även om Jo­nas Sjösted­ts pre­sen­ta­tion på­min­ner om re­flek­tio­nen i en skratt­spe­gel. Man kän­ner igen det man ser, men det är in­te rik­tigt den rät­ta bil­den.

EN AV DE vik­ti­gas­te ut­red­ning­ar­na på sjuk­vår­dens om­rå­de är Gö­ran Sti­ernsteds ut­red­ning ”Ef­fek­tiv vård”. I den pre­sen­te­ras fle­ra för­slag som skul­le kun­na ut­veck­la den svens­ka vår­den. En av de sa­ker han vi­sar är att det svens­ka sjuk­vårds­sy­ste­met är väl­digt sjuk­hustungt och att mer skul­le kun­na gö­ras ut­an­för sjuk­hu­sen, det som med sjuk­vårds­språk kal­las för pri­mär­vård.

Ett av de kon­kre­ta för­sla­gen i ut­red­ning­en är att pri­mär­vår­den ska va­ra lätt till­gäng­lig för be­folk­ning­en under dyg­nets al­la tim­mar. Det in­ne­bär dock in­te att var­je vård­cen­tral ska va­ra öp­pen dyg­net runt. Det skul­le va­ra helt orim­ligt. Det in­ne­bär in­te ens att det ska fin­nas vård­cen­tra­ler som ska va­ra öpp­na dyg­net runt, med nor­mal verk­sam­het. Det finns det knap­past be­hov av, i var­je fall in­te till den kost­nad det skul­le in­ne­bä­ra. Dä­re­mot be­hö­ver det fin­nas möj­lig­het för den som be­hö­ver kom­ma till vår­den även ef­ter kon­tors­tid att gö­ra det till nå­got an­nat stäl­le än till akut­mot­tag­ning­en på sjuk­hu­set och att det är pri­mär­vår­den som ska ha an­sva­ret.

REDAN IDAG FINNS den­na typ av jour­mot­tag­ning­ar på många håll runt om i lan­det, dä­re­mot finns det in­te över allt. En kon­se­kvent ut­bygg­nad skul­le in­te ba­ra av­las­ta lan­dets akut­mot­tag­ning­ar på kväl­lar, nät­ter och hel­ger, den sto­ra vins­ten för sjuk­vår­den som sy­stem är att det skul­le lä­ra med­bor­gar­na att vård­cen­tra­len är det förs­ta ste­get in i sjuk­vår­den. Där­med skul­le akut­mot­tag­ning­ar­na av­las­tas ock­så på and­ra ti­der och he­la vård­sy­ste­met skul­le fun­ge­ra bätt­re bå­de för personal, pa­ti­en­ter och skat­te­be­ta­la­re.

Det sto­ra pro­ble­met för att för­verk­li­ga för­sla­get är in­te peng­ar. Tvärtom skul­le det tro­li­gen till och med bli bil­li­ga­re än idag. Pro­ble­met är istäl­let till­gång­en till personal in­om pri­mär­vår­den. Många de­lar av svensk pri­mär­vård li­der idag av per­so­nal­brist och tving­as an­vän­da sig av hyr­per­so­nal, in­te minst när det gäl­ler lä­ka­re.

JO­NAS SJÖSTEDT HAR rätt i att pri­mär­vår­den bör ges ett stör­re upp­drag dyg­net runt, men det krä­ver att man sam­ti­digt lyc­kas få personal som vill job­ba. De som är bäst på att kla­ra sig ut­an hyr­per­so­nal är pri­va­ta per­so­naläg­da vård­cen­tra­ler. Pre­cis den typ av verk­sam­het som Väns­ter­par­ti­et mot­ver­kar med sin po­li­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.