Om du ska få can­cer – se till att få rätt sort

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VÅRD. Det pra­tas myc­ket om hur geo­gra­fis­ka och so­cio­e­ko­no­mis­ka fak­to­rer på­ver­kar vil­ken can­cer­vård en pa­ti­ent får. Men det är än­nu stör­re orätt­vi­sor mel­lan can­cer­for­mer. Var­för görs det skill­nad på oli­ka can­cer­sjuk­do­mar?

Den far­li­ga tyst­na­den kring tarmcan­cer le­der till orätt­vi­sor som tar liv. ILCO, Tarm - uro- och sto­mi­för­bun­det krä­ver att den­na orätt­vi­sa mel­lan can­cer­pa­ti­en­ter får ett slut!

ORÄTTVISORNA HAND­LAR om till ex­em­pel vil­ka lä­ke­me­del som ges vid spridd can­cer­sjuk­dom och hur of­ta so­ci­al­sty­rel­sen upp­da­te­rar sina rikt­lin­jer och ser till att snabbt få med nya be­hand­ling­ar i sina re­kom­men­da­tio­ner så att de når ut till pa­ti­en­ter­na. Tarmcan­cer har låg pri­o­ri­tet jäm­fört med till ex­em­pel bröst­can­cer, och det­ta på­ver­kar i för­läng­ning­en hur länge man över­le­ver. Tarmcan­cer­pa­ti­en­ter har myc­ket säm­re över­lev­nads­chan­ser än ex­em­pel­vis en bröst­can­cer­pa­ti­ent. Den­na skill­nad har ing­en rim­lig för­kla­ring el­ler or­sak och är där­för oac­cep­ta­bel.

Tarmcan­cer är en av de van­li­gas­te can­cer­sjuk­do­mar­na, 6 000 per­so­ner får var­je år di­a­gnos tarmcan­cer och näs­tan 2 700 av­li­der var­je år. I Hal­land hand­lar det om 296 per­so­ner som får tarmcan­cer år­li­gen, och 110 per­so­ner dör i sjuk­do­men.

AV DEM SOM får tarmcan­cer har 20 pro­cent spridd tarmcan­cer, yt­ter­li­ga­re 15 pro­cent får läng­re fram i sjuk­do­men åter­fall i spridd tarmcan­cer. Man skul­le kun­na tro att sto­ra re­sur­ser läggs på att be­hand­la den­na all­var­li­ga can­cer­sjuk­dom, men nej. Tarmcan­cer lig­ger långt på ef­ter­käl­ken jäm­fört med and­ra can­cer­for­mer.

Det har vi fle­ra skräm­man­de ex­em­pel på:

• So­ci­al­sty­rel­sen upp­da­te­rar in­te sina rikt­lin­jer som är väg­vi­san­de för val av be­hand­ling – hur kan tarmcan­cer­pa­ti­en­ter få ta del av de ny­as­te lä­ke­med­len och and­ra be­hand­ling­ar om rikt­lin­jer­na in­te ens har med dem?

• So­ci­al­sty­rel­sen ger en hög­re pri­o­ri­te­ring till be­hand­ling vad gäl­ler spridd bröst­can­cer än spridd tarmcan­cer. Var är lik­vär­dig­he­ten mel­lan can­cer­for­mer­na där?

• Be­fint­li­ga gen­tes­ter an­vänds in­te hel­ler fullt ut för att nå en max­i­mal be­hand­ling, om man jäm­för det­ta med bröst­can­cer och prosta­tacan­cer där det in­te går en dag in­nan max­i­mal test­ning och be­hand­ling sätts in. För des­sa can­cer­sor­ter har tes­ter­na va­rit

Den far­li­ga tyst­na­den kring tarmcan­cer le­der till orätt­vi­sor som tar liv.

ru­tin och prax­is i många år.

• Sjuk­vårds­hu­vud­män­nen dis­ku­te­rar kost­na­der, för bröst­can­cer­pa­ti­en­ter har det ald­rig dis­ku­te­rats ”vad har vi råd med?” Liv ska räd­das! Men för tarmcan­cer på­går en stän­dig eko­no­misk dis­kus­sion.

• Can­cer­fon­den de­la­de 2016 ut 18 mil­jo­ner till bröst­can­cer­forsk­ning och 11 mil­jo­ner till tarmcan­cer­forsk­ning.

ETT STORT OCH grund­läg­gan­de pro­blem för svensk tarmcan­cer­vård är att So­ci­al­sty­rel­sen in­te upp­da­te­rar rikt­lin­jer­na, det för­svå­rar för lä­kar­na att hål­la sig upp­da­te­ra­de och kun­ni­ga in­om om­rå­det. Sve­ri­ge skul­le ock­så be­hö­va ha can­cer­cen­ter, na­tio­nel­la can­cerin­sti­tu­tet, som sät­ter agen­dan och är stil­bildan­de spet­sen­he­ter.

ILCO und­rar och stäl­ler frå­gan till So­ci­al­sty­rel­sen: när kom­mer ni att upp­da­te­ra rikt­lin­jer­na för en av vå­ra störs­ta can­cer­sjuk­do­mar och hur ska ni upp­rätt­hål­la kun­skaps­ni­vån ute i vår­den?

Bo Karls­son ord­fö­ran­de ILCO Tar­mu­rooch sto­mi­för­bun­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.