Nu ska öst­ra kom­mu­nen pla­ne­ras

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Var är det lämp­ligt att byg­ga nya bo­stä­der och in­du­stri­er i kom­mu­nens öst­ra de­lar? Snart finns kom­mu­nens svar på den frå­gan. Tvåå­ker, Ved­di­ge, Rolfstorp och Skäl­linge samt Kung­sä­ter ska pla­ne­ras i di­a­log med in­vå­nar­na.

Då och då höjs rös­ter om att kom­mu­nen ba­ra rik­tar sin blick mot stan och Väs­ter­port. Möj­li­gen kan kri­ti­ken mild­ras de när­mas­te åren för nu ska ar­be­tet med att ta fram för­dju­pa­de över­sikts­pla­ner för Tvåå­ker, Ved­di­ge, Rolfstorp och Skäl­linge samt Kung­sä­ter in­le­das.

Pa­ral­lellt med det­ta ska kom­mu­nen ta fram orts­ut­veck­lings-stra­te­gi­er för Gö­des­tad, Hun­nestad, Him­le, Valinge, Sib­barp, Karl-gus­tav och Him­le.

EN FÖRDJUPAD över­sikts­plan (FÖP) är ett slags över­gri­pan­de pla­ne­rings­do­ku­ment som de­talj­pla­ner tar stöd i. De sä­ger var nå­gon­stans det är lämp­ligt att byg­ga bo­stä­der och in­du­stri­er, var det bör fin­nas par­ker och vägar och var na­tu­ren bör be­va­ras som den här.

En orts­ut­veck­lings­stra­te­gi har in­te nå­gon ju­ri­disk tyngd på sam­ma sätt som en över­sikts­plan el­ler de­talj­plan, ut­an syf­tar mer till att iden­ti­fi­e­ra så­dant som kan ut­veck­las på en mind­re ort.

Så­väl Föp:ar­na som orts­ut­veck­lings­stra­te­gi­er­na ska tas fram i di­a­log med de som bor och ver­kar i de ak­tu­el­la or­ter­na. Of­fi­ci­ellt start­skott vän­tas den 27 ju­ni då kom­mun­sty­rel­sen fat­tar be­slut om sa­ken. Tan­ken är att ar­be­tet ska va­ra fär­digt vin­tern 2019 – 2020.

LANDSBYGDSSAMORDNARE Ul­ri­ka Ry­lin är en av dem som kom­mer att ar­be­ta med orts­ut­veck­lings­stra­te­gi­er­na. Hon är på re­sa men sva­rar på HN:S frå­gor skrift­ligt. Hon lyf­ter sär­skilt fram me­to­den med att in­vol­ve­ra med­bor­gar­na i ar­be­tet:

”Det kom­mer fin­nas en styr­grupp på var­je ort be­stå­en­de av re­pre­sen­tan­ter från byg­den, po­li­ti­ker och tjäns­te­män. Det finns även en ar­bets­grupp och en re­fe­rens­grupp be­stå­en­de av re­pre­sen­tan­ter från and­ra för­valt­ning­ar (sam­ma grup­per som för de för­dju­pa­de över­sikts­pla­ner­na).”

”Vi hop­pas att det­ta sätt ger vå­ra mind­re or­ter ett bra un­der­lag för fram­ti­da ut­veck­ling, ökar kom­mu­nens när­va­ro på or­ten i di­a­log med or­tens in­vå­na­re och tyd­lig­gör or­ter­nas be­hov och ut­veck­lings­möj­lig­he­ter.”

MEDBORGARNAS MEDVERKAN ska ock­så präg­la ar­be­tet med Föp:ar­na:

– Vi kom­mer att läg­ga myc­ket fo­kus på att ha di­a­log med all­män­he­ten. Vi kom­mer att pro­va oli­ka di­a­log­for­mer, allt för att få in så många syn­punk­ter så ti­digt som möj­ligt, sä­ger Katrin Sahlqvist som är en av dem som kom­mer ar­be­ta med Föp:ar­na.

– En vik­tig del i ar­be­tet kom­mer att va­ra att ut­gå från var­je orts uni­ka vär­den och un­der­sö­ka hur des­sa kan stär­kas och be­va­ras på ett håll­bart sätt.

Bild: ANNIKA KARLBOM

SKA PLA­NE­RAS. Hur ska lands­byg­den och or­ter­na ös­ter om E6:an, till ex­em­pel Tvåå­ker, ut­veck­las? Den frå­gan ska snart få sitt svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.