Fak­ta:

Kul om ho­nungs­bin

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Bin är väl­digt vik­ti­ga för na­tur och män­ni­skor. Ung­e­fär en tred­je­del av ma­ten vi äter kom­mer från väx­ter som bin och hum­lor pol­li­ne­rar.

* Om ett ho­nungs­bi hit­tar en bra nek­tar­käl­la så kom­mu­ni­ce­rar den det­ta till de and­ra bi­na ge­nom en dans som be­rät­tar om rikt­ning och av­stånd.

* De fles­ta ho­nungs­bin är ar­bets­bin som in­te är fer­ti­la. De en­da som är fer­ti­la är drott­ning­en och drö­nar­na. Drott­ning­en pa­rar sig ba­ra en gång i li­vet. Drö­nar­nas kön tril­lar av under par­ning­en och se­dan dör de.

* Al­la ägg är po­ten­ti­el­la drott­ning­ar. Det som av­gör vem som blir drott­ning är fö­dan. De ma­tas med en mer soc­ker­rik di­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.