Ka­kor och mat istäl­let för re­por­tage

PERFEKTA MIXEN: EN KOPP KAFFE OCH EN VETERANARE

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅR­TEN SAMU­EL­SON 010-471 52 74 mar­ten.samu­el­son@hn.se

In­tres­set för mat och bak­ning gör att tv-re­por­tern Sa­ra Sten­man tar tjänst­le­digt från ”Ny­hets­mor­gon” i som­mar. I stäl­let fix­ar hon fi­ka och enkla­re mat i Sve­di­nos kafé där hon som­mar­job­ba­de i bör­jan av 1980-ta­let.

Ka­fe­te­ri­an på Sve­di­nos har in­te änd­rats myc­ket se­dan bil- och flyg­mu­se­et öpp­na­des 1961 av Lennart ”Sve­di­no” Sved­feldt.

– Jag tyc­ker det är en su­per­my­sig och char­mig ret­ro­mil­jö och vill in­te änd­ra nån­ting, för­kla­rar Sa­ra Sten­man.

Till var­dags är hon jour­na­list på TV4 se­dan drygt tju­go år. Men in­nan hon bör­ja­de på jour­na­list­hög­sko­lan job­ba­de Sa­ra som kall­skän­ka i någ­ra år, bland an­nat på Oper­akäl­la­ren, Berns och Tylö­hus. In­nan dess var förs­ta som­mar­job­bet på Sve­di­nos i bör­jan av 1980-ta­let då kafét var en po­pu­lär våf­fel­ser­ve­ring.

– När Lennart var på gott hu­mör fick vi trol­le­ri­fö­re­ställ­ning­ar ibland i kö­ket. Det var fan­tas­tiskt ro­ligt att se.

FÖR DEN SOM in­te vet kan näm­nas att Sve­di­no var ett ar­tist­namn. Han var troll­karl till yr­ket och job­ba­de med det på vin­ter­halv­å­ret för att få

”Det finns ing­et kafé i trak­ten för­u­tom Gös­tas i Ste­ninge. Cam­ping­en i Ugglarp ser­ve­rar kaffe men det är ing­en kafé­mil­jö di­rekt”

SA­RA STEN­MAN

ihop peng­ar till sitt mu­se­um som är öp­pet på som­ma­ren.

Sa­ra Sten­man är stock­hol­ma­re men har sina röt­ter i Ugglarp.

– Mor­far kom här­i­från och jag har till­bring­at al­la som­mar­lov här, från 1965 och fram­åt. Nu har en av mi­na dött­rar ock­så som­mar­job­bat i kafét och det in­spi­re­ra­de mig att gö­ra det­ta.

DÄR­FÖR HAR HON ta­git tjänst­le­digt från tv i som­mar för att ser­ve­ra hem­ba­kat och hem­la­gat i sitt äls­ka­de Ugglarp. Istäl­let för re­por­tage gör hon ka­kor, bak­verk, smör­gå­sar, sal­lad och sop­pa för mu­sei­be­sö­ka­re el­ler and­ra som ba­ra har vägar­na för­bi.

– Det finns ing­et kafé i trak­ten för­u­tom Gös­tas i Ste­ninge. Cam­ping­en i Ugglarp ser­ve­rar kaffe men det är ing­en kafé­mil­jö di­rekt. Ut­bu­det här på Sve­di­nos va­ri­e­rar nå­got. Jag kom­mer att ha eko­lo­gis­ka och lo­ka­la rå­va­ror i viss ut­sträck­ning ef­tersom mil­jöfrå­gor all­tid in­tres­se­rat mig li­ka myc­ket som mat­lag­ning och bak­ning, för­kla­rar Sa­ra Sten­man.

LENNART SVED­FELDT GICK bort 1993 och i dag drivs mu­se­et av so­nen Björn. Han har själv en bak­grund som pi­lot och gläds över nystar­ten av kafét och hop­pas att det kan bi­dra till fler be­sö­ka­re.

– När pap­pa öpp­na­de här var det Sve­ri­ges förs­ta bil­mu­se­um. I dag finns sä­kert ett tju­go­tal, men vi är nog störst. Bland de störs­ta i al­la fall med drygt hund­ra ve­te­ran­bi­lar i sam­ling­en.

2005 INVIGDES FLYGHALLEN (ti­di­ga­re stod pla­nen ut­om­hus) med drygt 30 flyg­plan. Men Björn job­bar nu­me­ra med tåg- och kol­lek­tiv­tra­fik och fly­ger en­bart som hob­by.

– Mu­se­et har all­tid gått med för­lust men det är ett mo­nu­ment över svensk tek­nik­histo­ria. Det är in­te ba­ra tek­nik­nör­dar som hit­tar hit ut­an ock­så folk som till­ta­las av det este­tis­ka. Gam­la bi­lar och flyg­plan är ju även en del av vår kul­tur­histo­ria ge­nom sin de­sign, kon­sta­te­rar Björn Sved­feldt.

ÄLSKAR UGGLARP. Sa­ra Sten­man har i he­la sitt liv till­bring­at som­rar­na i Ugglarp. Hon älskar mil­jön där och ret­ro­käns­lan hon till­ba­ka på TV4 i Stock­holm.

BILD:OLA FOLKESSON

MU­SE­UM. På Sve­di­nos finns många gam­la flyg­plan och bi­lar att ki­ka på

Bild: OLA FOLKESSON

MATNÖRD. ”Jag har all­tid ba­kat och la­gat mat och tänk­te att det kan va­ra kul att tes­ta det här i som­mar.”

Bild: OLA FOLKESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.