Sö­kan­det i Älvsered går vi­da­re

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MALIN STRAND­BERG 010-471 50 25 malin.strand­berg@hn.se

Vid 17-ti­den på sön­da­gen av­slu­ta­de Mis­sing Pe­op­le sitt se­nas­te sök­på­drag ef­ter den man som va­rit för­vun­nen i drygt två må­na­der.

Det var det tred­je sö­ket som or­ga­ni­sa­tio­nen stått för se­dan man­nen för­svann den 1 maj. Men in­te hel­ler den­na gång gav sö­kan­det nå­gon ny in­for­ma­tion som kan till­fö­ra ut­red­ning­en nå­got.

– Vi sök­te av vis­sa vat­ten­drag och ha­de där­för ka­no­ter med oss. Vi får en bätt­re över­sikt från vatt­net, be­rät­tar Jör­gen Lars­son, ope­ra­tiv chef för in­sat­sen i Älvsered.

RUNT 30 PER­SO­NER var med och le­ta­de ef­ter man­nen mel­lan kloc­kan 10 på för­mid­da­gen och 17 på ef­ter­mid­da­gen.

– En del lo­ka­la för­må­gor var med och det är till stor för­del när folk kän­ner till sko­gar­na runt om­kring, sä­ger Jör­gen Lars­son.

Mis­sing Pe­op­le pla­ne­rar att gö­ra ett nytt för­sök ef­tersom det är sto­ra om­rå­den att sö­ka i.

– Vi ger in­te upp och är tack­sam­ma om folk vill an­slu­ta. Ju fler vi är ju ef­fek­ti­va­re blir vi, sä­ger Lars­son.

PO­LI­SEN ÄR SPARSAM med in­for­ma­tion om brotts­ut­red­ning­en. Tre män sit­ter häk­ta­de se­dan en tid till­ba­ka miss­tänk­ta för män­ni­sko­rov. En kvin­na är miss­tänkt för med­hjälp. Samt­li­ga är be­kan­ta med varand­ra och off­ret se­dan ti­di­ga­re.

Är fler per­so­ner in­tres­san­ta i ut­red­ning­en?

– Ja, det kan till­kom­ma yt­ter­li­ga­re miss­tänk­ta, sä­ger Ce­ci­lia Bergs­tén, chef för ro­teln för grova brott i Hal­land.

Är ni i slut­fa­sen av ut­red­ning­en?

– Nej det åter­står en hel del jobb. Fle­ra för­hör med fri­hets­be­rö­va­de och and­ra per­so­ner ska hål­las. Vi ska även gö­ra fler un­der­sök­ning­ar. Hon fort­sät­ter: – Det kom­mer bli en om­häkt­nings­för­hand­ling under tors­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.