För­sko­le­lek­stu­ga för­stör­des i brand

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Under nat­ten mel­lan fre­dag och lör­dag tän­de nå­gon på en lek­stu­ga till för­sko­lan Gull­vi­van. Ut­marks­vä­gen har även drab­bats av en rad and­ra brän­der den se­nas­te ti­den.

– Det är oro­väc­kan­de att man hål­ler på och el­dar där. Jag vet in­te om den som gör det in­ser vad han el­ler hon gör. Om det spri­der sig kan det få för­ödan­de kon­se­kven­ser, sä­ger An­ders Persson, in­re sta­tions­be­fäl på po­li­sen i Fal­ken­berg.

I nu­lä­get finns ing­en miss­tänkt för brän­der­na, men po­li­sen miss­tän­ker att det rör sig om sam­ma gär­nings­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.