Ex­per­ten: Qa­tar vi­ker in­te ned sig

Kloc­kan tic­kar för det lil­la emi­ra­tet – ris­ke­rar att iso­le­ras

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Kloc­kan tic­kar för det iso­le­ra­de Qa­tar – som har ställts in­för hår­da krav från fle­ra grann­län­der. Snart lö­per tids­fris­ten ut, men det lil­la emi­ra­tet ver­kar in­te vi­ka ner sig, en­ligt en Mel­la­nös­ter­na­na­ly­ti­ker.

Sau­dia­ra­bi­en, Fö­re­na­de ara­be­mi­ra­ten, Ba­h­rain och Egyp­ten har fryst sina di­plo­ma­tis­ka re­la­tio­ner med Qa­tar, nå­got som i prak­ti­ken in­ne­bär en bloc­kad gente­mot det lil­la emi­ra­tet. Län­der­na har kom­mit med en krav­lis­ta för att bloc­ka­den ska hä­vas. Tids­fris­ten har löpt ut, men med­la­ren Ku­wait har lyc­kats få den för­längd till i natt.

Bland de 13 punk­ter­na på lis­tan finns bland an­nat krav på att Qa­tar ska bry­ta sina di­plo­ma­tis­ka för­bin­del­ser med Iran, klip­pa ban­den till den isla­mis­tis­ka rö­rel­sen Mus­lims­ka bröd­ra­ska­pet samt stänga ner me­die­bo­la­get al-ja­zi­ra.

Qa­tar har he­la ti­den sagt att lan­det in­te rät­tar sig ef­ter krav­lis­tan. Det är en prin­cip­frå­ga, an­ser ut­ri­kesmi­nis­ter Mu­ham­mad bin Ab­dul­rah­man Al Tha­ni, som i stäl­let vill ha fort­satt di­a­log.

Kri­sen i Per­sis­ka vi­ken är i grun­den en makt­kamp mel­lan oli­ka dy­nasti­er, en­ligt Mel­la­nös­ter­na­na­ly­ti­kern Bit­te Ham­mar­gren.

– Kung­a­hu­sen är auk­to­ri­tä­ra, det är dik­ta­tu­rer. Det är in­te, egent­li­gen, en kamp mel­lan fol­ken på Ara­bis­ka halvön, sä­ger Ham­mar­gren som är knu­ten till Utri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet.

Att se någ­ra lös­ning­ar är väl­digt svårt just nu, an­ser hon:

–Det ser in­te ut som att Qa­tar kom­mer att vi­ka ner sig, de vill an­vän­da Ku­waits med­ling. Och de sty­ran­de i Fö­re­na­de ara­be­mi­ra­ten och Sau­dia­ra­bi­en skul­le vil­ja se en pa­lats­kupp i Do­ha.

Län­der­na bakom krav­lis­tan drivs al­la av eg­na mo­tiv. Sau­dia­ra­bi­en är vant vid att få be­stäm­ma, Egyp­ten vill knäc­ka al-ja­zi­ras in­fly­tan­de och i Fö­re­na­de ara­be­mi­ra­ten finns en på­dri­van­de kron­prins, en­ligt Ham­mar­gren. Från Qa­tars si­da är kra­ven oac­cep­tab­la.

– Att de ska stänga ett av värl­dens störs­ta me­die­bo­lag är ju il­lu­so­riskt som det ser ut just nu, så­vi­da det in­te blir pa­lats­kupp.

Bland öv­ri­ga krav finns bland an­nat att Qa­tar ska ge upp sin su­ve­rä­ni­tet, ef­tersom län­der­na vill be­stäm­ma vil­ka re­la­tio­ner Qa­tar ska ha till ex­em­pel­vis Iran. De be­gär ock­så att Qa­tar ska ri­va upp med­bor­gar­skap för dis­si­den­ter, fram­för allt från Fö­re­na­de ara­be­mi­ra­ten och Sau­dia­ra­bi­en, som har fått pass i Qa­tar.

– De har fått en fristad i Qa­tar och det är ock­så en na­gel i ögat på de sto­ra gran­nar­na, sä­ger Ham­mar­gren.

För att det låsta lä­get ska bry­tas be­hövs fle­ra sa­ker, en­ligt Bit­te Ham­mar­gren.

– Dels är det gans­ka av­gö­ran­de om Ku­waits med­ling kan ge re­sul­tat. Och dels vil­ken ame­ri­kansk ut­ri­kes­po­li­tik som kom­mer att gö­ra sig gäl­lan­de.

I mor­gon möts de fy­ra krav­stäl­lan­de län­der­nas ut­ri­kesmi­nist­rar i Kai­ro för att dis­ku­te­ra kri­sen.

Mar­tin Han­berg/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.