Var­nar för väx­an­de klyf­tor

Jan Björ­klund (L) ser en per­ma­nent un­der­klass av in­vand­ra­re växa fram i Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Liberalerna var­nar för att Sve­ri­ge kan få en stor per­ma­nent un­der­klass med låg­ut­bil­da­de in­vand­ra­re.

Par­ti­et fö­re­slår 34 åt­gär­der för att vän­da ut­veck­ling­en.

– Klyf­tor­na ska­par en väx­an­de un­der­klass i Sve­ri­ge där den so­ci­a­la rör­lig­he­ten mins­kar och livschan­ser går till spil­lo, sa­de Björ­klund i sitt Al­me­dal­stal in­för 2 500 åhö­ra­re i Vis­by.

– Den sto­ra upp­gif­ten för Sve­ri­ge under över­skåd­lig tid är att be­käm­pa klyf­tor­na. Ing­en upp­gift är stör­re, sa­de han.

Om ing­et görs så kom­mer, en­ligt Björ­klund, ut­an­för­skaps­om­rå­de­na att fort­sät­ta växa, den so­ci­a­la oron öka, ar­bets­lös­he­ten bli stör­re och ex­tre­mis­men fro­das. I Vis­by pre­sen­te­ra­de han ett pro­gram med 34 åt­gär­der för att mö­ta ut­ma­ning­en. Al­la är kän­da se­dan ti­di­ga­re, men av dem är 30 nya jäm­fört med vad Liberalerna drev i den för­ra Al­li­ans­re­ge­ring­en fram till 2014.

– Vi gjor­de alldeles för li­te då, med­gav Björ­klund vid en press­träff.

Han hop­pas att Al­li­ans­par­ti­er­na ska kun­na bli över­ens om åt­gär­der­na även om någ­ra kan va­ra kon­tro­ver­si­el­la. Björ­klund ser fler enk­la ser­vice­jobb för låg­ut­bil­da­de in­vand­ra­re som ett av de vik­ti­gas­te för­sla­gen.

L vill se en ny an­ställ­nings­form, start­jobb, med läg­re lön och av­skaf­fa­de ar­bets­gi­var­av­gif­ter. Björ­klund upp­ger att Mo­de­ra­ter­na brom­sa­de så­da­na för­slag i den för­ra Al­li­ans­re­ge­ring­en av räds­la för att stö­ta sig med LO.

L-le­da­ren pe­kar ock­så på vik­ten av att mot­ver­ka ex­tre­mis­tis­ka vär­de­ring­ar bland vis­sa in­vandrar­grup­per. Han ser ”vär­de­rings­klyf­tan” som kanske den svå­ras­te klyf­tan att över­bryg­ga, ef­tersom det hand­lar om att änd­ra män­ni­skors at­ti­ty­der. Björ­klund vill bland an­nat för­bju­da nya mus­lims­ka och and­ra re­li­giö­sa frisko­lor.

– De re­li­giö­sa frisko­lor­na som väx­er fram i vå­ra för­or­ter är ett stort hot mot in­teg­ra­tio­nen, sa­de han vid press­träf­fen.

Björ­klund tror dock att det för­sla­get kan bli svårt att kom­ma över­ens om i Al­li­an­sen.

Många av åt­gär­der­na i Li­be­ra­ler­nas pro­gram är den röd­grö­na re­ge­ring­en redan in­ne på. En straff­skärp­ning för brott med he­dersmo­tiv ut­reds, lik­som hur man ska få ett total­för­bud för bar­näk­ten­skap. Även re­ge­ring­en vill sat­sa på mer po­li­ser. Jour­dom­sto­lar för främst unga la­gö­ver­trä­da­re ut­reds. Att stop­pa of­fent­li­ga bi­drag till ic­ke-de­mo­kra­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­ner in­går i över­ens­kom­mel­sen mot ter­ro­rism mel­lan re­ge­ring­en och Al­li­an­sen.

En­ligt Björ­klund kom­mer in­teg­ra­tio­nen att bli Li­be­ra­ler­nas vik­ti­gas­te val­frå­ga. Han är dock in­te sä­ker på att de 34 åt­gär­der­na räc­ker även om al­la skul­le ge­nom­fö­ras fullt ut.

I sitt tal tog Björ­klund åter av­stånd från att ge Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na po­li­tisk makt.

– Liberalerna kom­mer ald­rig att med­ver­ka till att ge in­fly­tan­de över re­ge­rings­mak­ten åt Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, sa­de Björ­klund

Det löf­tet gav den störs­ta ap­plå­den under ta­let.

Li­be­ra­ler­nas ledare an­kla­ga­de stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) för att för­svå­ra för män­ni­skor att gö­ra klass­re­sor ge­nom att byg­ga ”höga mu­rar in på ar­bets­mark­na­den” och svå­ra­re att star­ta fö­re­tag. Han vill se so­ci­alt an­svar ut­an so­ci­a­lism och in­di­vi­du­ell fri­het ut­an ego­ism.

–För mig så är det det­ta som är so­ci­al­li­be­ra­lism, sa­de Björ­klund. (TT)

FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

Åt­gärds­lis­ta. Par­ti­le­da­ren Jan Björ­klund under sitt Al­me­dal­stal i Vis­by i går kväll. Han pre­sen­te­ra­de ett pro­gram med 34 åt­gär­der för att mö­ta ut­ma­ning­en med de väx­an­de ut­an­för­skaps­om­rå­de­na.

FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

Säpo­che­fen An­ders Thorn­berg in­ter­vju­a­des av TT under po­li­ti­ker­vec­kan i Al­me­da­len 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.