Kär­va­re för sä­ker­hets­risk

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

AL­ME­DA­LEN. De som får asylavslag och be­trak­tas som hot mot ri­kets sä­ker­het men in­te kan ut­vi­sas ska in­te läng­re få för­må­ner och till­fäl­ligt up­pe­hålls­till­stånd.

Mi­gra­tions­ver­ket änd­rar en prax­is, som en­ligt ge­ne­ral­di­rek­tö­ren va­rit fel.

– Det är bå­de stö­tan­de och orim­ligt att en far­lig per­son ska kun­na re­sa, för­sör­jas av sta­ten och få sam­ma för­må­ner som per­so­ner med skydds­be­hov. Där­för får man in­te läng­re up­pe­hålls­till­stånd, sä­ger Mi­gra­tions­ver­kets ge­ne­ral­di­rek­tör Mi­kael Rib­ben­vik. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.