He­ger­fors har levt för id­rot­ten i he­la sitt liv

JUBILAREN: FLERFALDIGT PRISBELÖNT OCH OMTYCKT TV-PROFIL FIRAR 75

Hallands Nyheter - - Livets Gång - EYAL SHARON KRAFFT/TT

Få har va­rit med om så många stor­slag­na svens­ka id­rotts­fram­gång­ar som tv-pro­fi­len Ar­ne He­ger­fors. Men det var med nöd och näp­pe som han över­hu­vud­ta­get kla­ra­de gym­na­si­et. Trots hjär­tin­farkt, stro­ke och hjärn­tu­mör har han än­nu livs­gnis­tan kvar.

Den folk­kä­re och flerfaldigt pris­be­lön­te sport­jour­na­lis­ten Ar­ne He­ger­fors har va­rit med om en lång rad id­rotts­hi­sto­ris­ka ögon­blick under sina sam­man­lagt fy­ra de­cen­ni­er som sport­kom­men­ta­tor i Sve­ri­ges Te­le­vi­sion och Ca­nal Plus.

– Jag ha­de tu­ren att ver­ka i en tid då Sve­ri­ge var med om många fram­gång­ar. Jag blev för­knip­pad med des­sa fram­gång­ar likt en mas­kot och kal­la­des till och med Alex­an­der Lu­kas ef­ter Kal­le An­kas ku­sin som ha­de osvik­lig tur, sä­ger Ar­ne He­ger­fors.

HAN FORT­SÄT­TER, up­pen­bar­li­gen på gott hu­mör och nä­ra till skratt:

– Jag äls­ka­de mitt jobb och kän­de mig enormt pri­vi­le­gi­e­rad, jag kun­de in­te tän­ka mig att gö­ra nå­got an­nat! Jag fick va­ra med om många VM och and­ra sto­ra id­rotts­li­ga eve­ne­mang, satt på de bäs­ta plat­ser­na, bod­de på de bäs­ta ho­tel­len och pra­ta­de med de mest in­tres­san­ta id­rotts­män­nen. Jag har levt för id­rot­ten i he­la mitt liv och var näs­tan be­redd att be­ta­la för att få va­ra med om allt det­ta. Fast det vå­ga­de jag knappt er­kän­na vid lö­ne­för­hand­ling­ar­na.

Hem­lig­he­ten bakom hans fram­gång­ar, me­nar han, var in­te ba­ra ri­go­rö­sa för­be­re­del­ser, ut­an ock­så stor ar­bets­lust och eg­na id­rotts­li­ga er­fa­ren­he­ter som gav nä­ra in­sik­ter om id­rot­tar­nas till­va­ro och tan­ke­sätt. Han spe­la­de fot­boll för Frölun­da på elit­ni­vå och höll på med id­rott under he­la sin upp­växt.

– Sko­lan kom i and­ra hand, fle­ra lä­ra­re vil­le kug­ga mig.

Där ha­de han åter­i­gen Alex­an­der Lu­kas flyt. Ef­tersom han var duk­tig bå­de i hand­boll, fot­boll och fri­id­rott över­ta­la­de id­rotts­lä­ra­ren de öv­ri­ga lä­rar­na att god­kän­na den­na id­rotts­be­gå­va­de poj­ke – “ho­nom kan ni in­te kug­ga, han mås­te va­ra med i la­get näs­ta sä­song”.

Men det tog sin tid att ta ut stu­dentex­a­men.

– Jag var 22-23 år, an­tag­li­gen Sve­ri­ges älds­ta gym­na­sist.

VID SI­DAN OM li­vet som elit­fot­boll­spe­la­re i Frölun­da blev Ar­ne He­ger­fors in­spi­re­rad av sin fy­ra år äld­re bror Stu­re att sö­ka jobb på Gö­te­borgs-pos­ten. Ett nej där blev till ja hos Han­dels­tid­ning­en. Tur­man­nen ha­de ba­ra ett pro­blem: ar­bets­ti­den kroc­ka­de med fot­bol­lens trä­nings­sche­ma. Då kom han på idén till ar­ti­kel­se­ri­en “Olah trä­nar all­svensk”. Olah stod för Olof Ar­ne He­ger­fors.

In­te nog med att han lyc­ka­des kom­bi­ne­ra jobb med fort­satt trä­ning, ar­ti­kel­se­ri­en blev myc­ket upp­skat­tad och led­de så små­ning­om till hans ge­nom­brott i tv. Res­ten är en yt­terst fram­gångs­rik yr­kes­kar­riär.

DESSVÄRRE HAR HAN in­te haft li­ka myc­ket tur med häl­san. För fem år se­dan drab­ba­des han av en mas­siv hjär­tin­farkt och se­na­re även av stro­ke och en godar­tad hjärn­tu­mör. Var­ken när­min­net el­ler sy­nen är in­takt.

– Ef­tersom jag har tap­pat mitt syn­fält har jag tun­nel­se­en­de och kan in­te rö­ra mig fritt, jag mås­te all­tid ha nå­gon med mig om jag ska ut. Men jag kan se på tv! Mesta­dels lig­ger jag i säng­en och tit­tar på tv. Hu­strun Kerstin sä­ger att det in­te är nå­gon stor skill­nad mot för­ut – och det lig­ger nå­got i det, fnis­sar han.

Av­gö­ran­de för hans go­da hu­mör är möj­lig­he­ten att kun­na fort­sät­ta bo hem­ma.

– Det är tack va­re Kerstin och min son Björn, som ock­så bor här. I och med att de stäl­ler upp för mig tyc­ker jag att det är skönt att le­va trots mi­na han­di­kapp. Med ojäm­na mel­lan­rum går Björn och jag ut på en bit mat och har det väl­digt trev­ligt. Det är en höjd­punkt i min till­va­ro. Det har häv­dats i tid­ning­ar att du har pla­ne­rat din be­grav­ning?

– Det var att ta i. Vi har ta­git upp det vid nå­got till­fäl­le och Kerstin frå­ga­de: “Vill du lig­ga med mig?”. Det var myc­ket trev­ligt ut­tryckt tyc­ker jag.

Bild: AN­DERS WIKLUND/TT

SYNS OF­TA. Folk­kä­re och flerfaldigt pris­be­lön­te sport­jour­na­lis­ten Ar­ne He­ger­fors har mer än fy­ra de­cen­ni­er bakom sig som sport­kom­men­ta­tor i Sve­ri­ges Te­le­vi­sion och Ca­nal Plus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.