4 JU­LI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 15 år se­dan. 2002 ogil­la­de högs­ta dom­sto­len i Chi­le samt­li­ga åtals­punk­ter mot ex­dik­ta­torn Au­gusto Pi­nochet, på grund av häl­so­skäl, vas­ku­lär de­mens. Pi­nochet stod åta­lad för mord på 77 po­li­tis­ka mot­stån­da­re ef­ter mi­li­tärkup­pen 1973. Avrätt­ning­ar­na ut­för­des av den ökän­da dödska­ra­va­nen, en grupp he­li­kop­ter­bur­na sol­da­ter ut­sed­da av Pi­nochet för att fin­kam­ma lan­det da­gar­na ef­ter kup­pen. * För 35 år se­dan. 1982 åter­vän­de USA:S förs­ta rymd­fär­ja, Co­lum­bia, till jor­den ef­ter sin fjär­de och sista test­flyg­ning. I no­vem­ber sam­ma år togs Co­lum­bia i ope­ra­tivt bruk. Hon gjor­de re­gel­bund­na rymd­fär­der fram till ka­ta­stro­fen 2003, då hon bröts sön­der under åter­in­trä­det i at­mo­sfä­ren ef­ter sin 28:e re­sa. * För 45 år se­dan. 1972 ut­fär­da­de Nord- och Syd­ko­rea en ge­men­sam kom­mu­niké om en fred­lig åter­för­e­ning. Med­de­lan­det be­trak­ta­des som sen­sa­tio­nellt och pre­sen­te­ra­de tre grund­prin­ci­per för ett sam­gå­en­de, bland an­nat att ett så­dant skul­le ske ut­an in­bland­ning av främ­man­de sta­ter. Ko­rea oc­ku­pe­ra­des av Sov­je­tu­ni­o­nen re­spek­ti­ve USA i slu­tet av and­ra världs­kri­get och de­la­des i två sta­ter, som 1950–1953 ut­käm­pa­de det blo­di­ga Ko­re­a­kri­get. Se­dan av­ta­let träf­fa­des har för­hand­ling­ar om­väx­lan­de star­tats och av­bru­tits av oli­ka kri­ser. På se­na­re år har kon­flik­ter­na främst rört Nord­ko­re­as kärn­va­pen­pro­gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.