Grat­tis Bar­ry Johansson

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Bar­ry Johansson i Väröbacka fyl­ler 30 år 5 ju­li. Bar­ry, som har gått på Ljud- och Bild­sko­lan i Var­berg, ar­be­tar i dag som pla­ne­ra­re och ko­or­di­na­tor på Ring­hals, ti­di­ga­re var han ser­vice­med­ar­be­ta­re och säl­ja­re.

Bar­ry ser sig som en mo­ti­va­tions­coach, och an­ser att det är vik­tigt att bju­da på sig själv. Han är med i en spel­för­e­ning och är in­tres­se­rad av te­a­ter.

En myc­ket vik­tig hän­del­se i Bar­rys liv var när hans dot­ter Ju­ni föd­des, dess­utom an­ser han att hans egen upp­växt och chan­ser­na att stäl­la upp och hjäl­pa and­ra män­ni­skor i var­da­gen be­ty­der myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.