Blå­vit­ta­re till Bo­is

FÖRSTÄRKNING: SKA KONKURRERA OM EN MITTBACKSPLATS

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

Ta­lang­full mitt­back från Blå­vitts U21-lag är de­tal­jer från att an­slu­ta till Var­bergs Bo­is. Isak Skoog ska trä­na med la­get på tors­dag.

”Jag har va­rit i IFK en lång tid nu och när jag hör­de om den här möj­lig­he­ten kän­des det som en su­per­stor möj­lig­het för mig”

ISAK SKOOG

”Det är dags att bör­ja tän­ka på sig själv och sin egen kar­riär”

ISAK SKOOG

Det har ryk­tats och Jör­gen Wå­le­mark sa så här om att IFK Gö­te­borgs U21 spe­la­re Isak Skoog var på väg till Var­bergs Bo­is.

– Vi ska ta­la med Gö­te­borg och för­hopp­nings­vis blir det så.

Nu kom ock­så or­den från hu­vud­per­so­nen själv.

– Det är ba­ra li­te de­tal­jer som åter­står in­nan klub­bar­na är över­ens sen är tan­ken att jag kör igång trä­ning­en med Var­berg på tors­dag ef­ter de­ras up­pe­håll. Hur har du re­so­ne­rat kring klubb­va­let?

– Jag har va­rit i IFK en lång tid nu och när jag hör­de om den här möj­lig­he­ten kän­des det som en su­per­stor möj­lig­het för mig att ta näs­ta steg i kar­riä­ren och få spe­la A-lags­fot­boll. Det känns jät­te­bra och jag är jät­te­nöjd. Hur känns det att läm­na Blå­vitt?

– Det känns såklart ve­mo­digt och li­te led­samt. Jag har än­då va­rit här i åt­ta år och har mas­sa kom­pi­sar här men det är dags att bör­ja tän­ka på sig själv och sin egen kar­riär.

– Så blan­da­de käns­lor, för jag ser verk­li­gen fram emot att kom­ma till Var­berg som jag har rätt bra koll på. Det ver­kar va­ra en sta­bil bra klubb med många skö­na gubbar. Har du pra­tat med Jör­gen någon­ting om din roll?

– Ja vi har pra­tat, vi kom­mer bra över­ens. Jag går rätt in i Atrup­pen och se­dan är jag med och kon­kur­re­rar om en plats pre­cis som al­la and­ra.

ISAK SKOOG FUNGERAR bå­de som yt­ter­back och mitt­back men fö­re­drar det se­na­re om han får be­stäm­ma.

– Men jag har inga pro­blem med att spe­la yt­ter­back, för­tyd­li­gar han.

Än så länge har han inga A-lags mat­cher på kon­tot men är or­di­na­rie i IFK Gö­te­borgs U21-lag när de all­svens­ka spe­lar­na in­te är ne­re. Hur har snac­ket va­rit med IFK dis­ku­te­ra­des det kring en lå­ne-de­al?

– Jag har in­te fått någ­ra in­di­ka­tio­ner på att de skul­le va­ra in­tres­se­ra­de av mig i A-la­get så det var ing­et att tve­ka på. I Var­berg finns ju Bil­ly Nord­ström som till­hör Blå­vitt - har du pra­tat med ho­nom?

– In­te pra­tat än­nu men vi har spe­lat någ­ra mat­cher till­sam­mans skönt att man kän­ner nå­gon i la­get.

Is­akt är upp­växt med fot­bol­len. Pre­cis in­till hans hem lig­ger Sä­ve­går­dens fot­bolls­plan - där har det bli­vit någ­ra tim­mar.

– Det har det, med allt från kom­pi­sar till brö­der.

Bild: JÖR­GEN JARNBERGER / BILDBYRÅN

REDO FÖR BO­IS. Isak Skoog med åt­ta år i Blå­vitts aka­de­mi är så gott som klar för Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.