Lands­la­get sam­lat – Em-el­van tar form

Hallands Nyheter - - Sporten - LASSE MANNHEIMER/TT

Lands­la­get är sam­lat. Och med två vec­kor kvar till Em­pre­miä­ren mot Tyskland bör­jar den svens­ka star­tel­van ta form. Det en­da tyd­li­ga frå­ge­teck­net är fort­satt vem som ska spe­la bred­vid Lotta Sche­lin.

Sam­ma ho­tell. Sam­ma Hi­sing­en. Det är ing­en slump att det svens­ka fot­bolls­lands­la­get har valt att lad­da upp i Gö­te­borg in­för fot­bollsem i Ne­der­län­der­na.

Det var här lands­la­get ha­de sin bas under hem­ma-em för fy­ra år se­dan, när man tog brons.

– Jag är glad att vi är här. Det här är en li­ten del i att vi vill gö­ra bra sa­ker igen. Jag tror att någ­ra av oss, när vi kom­mer in i ho­tell­rum­men el­ler i mat­sa­len, kän­ner igen sig. ”Kom­mer du ihåg?” var det förs­ta vi sa­de när vi kom in här. Och det är en bra käns­la, sä­ger Pia Sund­ha­ge.

SPE­LAR­NA TYCKS OCK­SÅ tri­vas. Lotta Sche­lin är upp­vux­en i Gö­te­borg och en av åt­ta spe­la­re i årets Em­trupp som ock­så var med 2013.

– Det är jät­teskö­na min­nen. 2013 var helt fan­tas­tiskt, EM på hem­ma­plan. Jag tror att al­la har en go’ käns­la här­i­från. 2014 var vi ock­så här på Vm-kva­let och då vann vi ock­så. Det är egent­li­gen ba­ra väl­digt myc­ket po­si­tivt, sä­ger Lotta Sche­lin.

En an­nan som var med för fy­ra år se­dan är Ko­so­va­re Aslla­ni.

– Det är li­te spe­ci­ellt att kom­ma till­ba­ka till det här ho­tel­let och de här trä­nings­pla­ner­na. Det är li­te sam­ma käns­la som in­för EM 2013. Det känns väl­digt bra, sä­ger Ko­so­va­re Aslla­ni.

MÅNDAGENS TRÄ­NING PÅ BK Häc­kens för da­gen snål­blå­si­ga an­lägg­ning mar­ke­ra­de star­ten på en vec­kas lands­lags­lä­ger som av­slu­tas med Em-gen­re­pet mot Mex­i­ko i Fal­ken­berg på lör­dag.

Det är den här vec­kan som de sista pus­sel­bi­tar­na ska fal­la på plats in­för pre­miä­ren mot Tyskland den 17 ju­li. Fram­för allt vill Pia Sund­ha­ge se att al­la spe­la­re hål­ler sig fris­ka. Men ock­så att det är bra in­ten­si­tet på trä­ning­ar­na.

– Det får gär­na smäl­la li­te. Det är väl­digt, väl­digt bra att det smäl­ler. Det är bra att man in­te är för för­sik­tig, då blir jag ba­ra ner­vös.

En svensk Em-star­tel­va ska ock­så spe­las sam­man. Och om nu in­te Pia Sund­ha­ge med­ve­tet för­sö­ker trol­la bort jour­na­lis­ter och mot­stån­da­re – omöj­ligt är det gi­vet­vis in­te – är det el­va vän­ta­de namn som just nu lig­ger när­mast att star­ta mot Mex­i­ko.

För­svars­lin­jen fram­för själv­skriv­na mål­vak­ten Hed­vig Lin­dahl lär be­stå av ett mitt­lås med Nil­la Fi­scher och Lin­da Sem­brant, flan­ke­rat av Jes­si­ca Samu­els­son och Jon­na An­ders­son.

Att nå­gon ska kun­na flyt­ta på nå­gon i mitt­fält­s­kvar­tet­ten Ko­so­va­re Aslla­ni, Ca­ro­li­ne Se­ger, Li­sa Dahl­kvist och Oli­via Schough är in­te hel­ler tro­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.