Böl­jan mot det ”omöj­li­ga” upp­dra­get

Hallands Nyheter - - Sporten - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

Nå­gon gång mås­te Väx­jö tap­pa po­äng. Kan de bli mot Böl­jan som in­te vun­nit se­dan 14 maj? – Ingen­ting är omöj­ligt he­ter det ju, sä­ger Böl­jans as­si­ste­ran­de trä­na­re To­bi­as Ba­rin.

In­te hel­ler mot Uppsa­la kom den där så ef­ter­läng­ta­de se­gern för Böl­jan och i med Sundsvalls se­ger mot Ös­tersund kli­ver de för­bi Böl­jan - som är ne­re på kval­plats.

– Jag är in­te oro­lig. In­te så länge vi kän­ner att vi är med i mat­cher­na. Vi ska ba­ra få li­te själv­för­tro­en­de och få det att loss­na fram­åt så tror jag vi kan ploc­ka en hel del po­äng, sä­ger Böl­jans as­si­ste­ran­de trä­na­re To­bi­as Ba­rin.

IN­TE EN SE­GER se­dan den 14 maj och mot­stån­det i mor­gon­da­gens match gör det in­te enkla­re. Väx­jö, som vun­nit el­va av el­va mat­cher, med den his­ke­li­ga mål­skill­na­den - 40-3! Har de en någ­ra svag­he­ter?

– Nej allt­så det har de in­te. För­ra året såg man att de­ras för­svar kun­de sva­ja li­te men det har de ju rät­tat till i år.

– Det blir så klart jät­te­tufft, när de får kom­ma med myc­ket folk fram­åt är de bätt­re än nå­got an­nat lag.

– MEN INGEN­TING är omöj­ligt he­ter det och nå­gon gång ska de ju ock­så för­lo­ra, på­pe­kar Ba­rin.

– Vi får hop­pas att de­ras lil­la dipp kom­mer mot oss. Men vi spe­la­de bra i en av hal­ve­kar­na i en trä­nings­match mot dem så vi vet att de in­te är omöj­li­ga. Det gäl­ler att vi hål­ler det tajt och täc­ker upp för varand­ra. Att pres­sen på er för­svin­ner är kanske en för­del då?

– Ja pre­cis, kanske kan slapp­na av li­te ock­så och se­dan är ba­ra at kri­ga, kri­ga.

Sent om­si­der in­för mat­chen mot Uppsa­la för­svann bå­de Wil­ma Persson-gullqvist och Nan­na Jans­son från la­get på grund av sjuk­dom. De är åter i spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.