Sjö­ström långt från re­kord

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Hon fort­sät­ter att ra­da upp tri­um­fer. I fi­na­len på 50 me­ter fjä­ril tog Sa­rah Sjö­ström sitt fem­te Sm-tec­ken på fem star­ter när hon de­fi­le­ra­de hem fa­vo­rit­di­stan­sen.

Över­läg­sen är ba­ra för­nam­net. Se­ger­ti­den 25,15 var näs­tan en och en halv se­kund fö­re två­an Lou­i­se Hansson (26,61). Än­då är Hansson en svensk Vm-sim­ma­re. Och det fanns mer att ta.

– Jag gjor­de en rik­tigt, rik­tigt, rik­tigt då­lig mål­gång. Där har jag en halv­se­kund att ka­pa. Då ha­de jag va­rit under 25 se­kun­der, sä­ger Sa­rah Sjö­ström.

En tid ing­en an­nan sim­ma­re i värl­den mat­chat.

MEN DEN 23-ÅRI­GA världs­stjär­nan ha­de in­te vän­tat sig att hon skul­le kom­ma i när­he­ten av sitt världs­re­kord­lopp från 2014.

Sjö­ström var långt ifrån ti­den 24,43, det nu­va­ran­de världs­re­kor­det på di­stan­sen som hon no­te­ra­de just i bas­säng­en i Borås.

– Jag ha­de ab­so­lut in­te vän­tat att va­ra i när­he­ten av re­kor­det i dag.

Bakom hen­ne käm­pa­de Lou­i­se Hansson, tvåa, igen.

– Jag ha­de ställt in mig på det, jag vet att hon är där. Det är ba­ra att för­sö­ka käm­pa, sä­ger hon.

– Det är klart man själv skul­le vil­ja stå högst upp. Sam­ti­digt mås­te man tän­ka att ett bätt­re mot­stånd kan jag in­te få, att få täv­la mot världs­e­li­ten he­la ti­den.

BLAND LJUSPUNKTERNA under da­gen vid si­dan om Sa­rah Sjö­ström fanns Jennie Johansson. På 100 me­ter bröst­sim slog hon till med 1.06,62.

– Jag är jät­te­nöjd. Det kän­des in­te som att jag ha­de en så snabb tid i krop­pen. Så jag är över­ras­kad av att gö­ra sä­song­ens näst snab­bas­te lopp, sä­ger Johansson.

Det snab­bas­te lop­pet gjor­de hon i april när hon slog svenskt re­kord med 1.06,30.

– Det är in­tres­sant hur krop­pen fungerar, sä­ger hon.

Sa­rah Sjö­ström gick även i bas­säng­en för sin klubb Sö­der­törn i med­ley­lag­kap­pen 4x100 me­ter, men då blev det ing­en me­dalj.

Trots en topp­tid på fjä­rils­sträc­kan med 55,96 kom la­get på fem­te plats. Se­g­ra­de gjor­de Helsing­borg – med Lou­i­se Hansson på fjä­rils­sträc­kan.

Under tis­da­gen sim­mar Sa­rah

LÄTT SE­GER. Sa­ra Sjö­ström tog som vän­tat Sm-guld i 50 me­ter fjä­ril.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.