Alex­an­ders­son oviss ef­ter för­kyl­ning

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS WAL­LIN TT

En för­kyl­ning stop­pa­de hen­ne från sprin­ten. Nu hop­pas To­ve Alex­an­ders­son på att kun­na springa lång­di­stan­sen i ori­en­te­rings-vm i Est­land. – Jag bru­kar va­ra gans­ka pigg när jag bör­jar trä­na igen, sä­ger hon.

Ef­ter fjol­å­rets dubb­la Vm-guld­me­dal­jer – mel­lan- och lång­di­stans – be­stäm­de sig To­ve Alex­an­ders­son för att ja­ga me­dalj på sprin­ten.

En sats­ning som gru­sa­des i Est­land.

MED BA­RA ETT par tim­mar kvar till sprint­fi­na­len tving­a­des 24-åring­en att läm­na ett dys­tert be­sked: hon ha­de bli­vit för­kyld, hon kun­de in­te täv­la.

– Det var så klart väl­digt trå­kigt. Jag kän­de mig otro­ligt bra för­be­redd till sprin­ten. All­ting ha­de stämt väl­digt bra in­nan mäs­ter­ska­pet, så jag var i bra form och jag var lad­dad, sä­ger hon.

I stäl­let fick Alex­an­ders­son ju­ste­ra sin sin­nestäm­ning; hon änd­ra­de från att va­ra täv­lings­re­do till att för­sö­ka bli av med snu­va och nästäp­pa – sam­ti­digt som hon skul­le kon­ser­ve­ra for­men.

En pro­cess som hon tror blev väl ge­nom­förd.

OCH NU HOP­PAS hon på att va­ra redo till da­gens lång­di­stans.

– Det är svårt att ve­ta hur krop­pen ska re­a­ge­ra. Det var en gans­ka lätt för­kyl­ning och jag bru­kar in­te re­a­ge­ra så myc­ket när jag är sjuk, jag bru­kar kun­na va­ra gans­ka pigg när jag bör­jar trä­na igen, sä­ger hon.

– Men det är klart, jag ha­de ju in­te öns­kat mig den här upp­ladd­ning­en. Op­ti­malt är det in­te. Jag hop­pas att den in­te har ta­git för myc­ket, men det är omöj­ligt att ve­ta in­nan jag spring­er, hur det kom­mer att kän­nas. Hur känns krop­pen nu?

– Jag har in­te va­rit trött el­ler matt, så jag är än­då gans­ka pigg. Å and­ra si­dan har jag ju in­te gjort nå­got an­sträng­an­de, så det går in­te att ve­ta hur krop­pen känns, sä­ger To­ve Alex­an­ders­son och be­rät­tar om sina tan­kar kring att för­sva­ra gul­det från för­ra årets VM på hem­ma­plan.

– Det finns många bra lö­pa­re, men jag för­sö­ker ba­ra fo­ku­se­ra på mig själv och att för­hopp­nings­vis kom­ma till start. Jag vill gär­na kom­ma till start, kun­na ge­nom­fö­ra lop­pet men det är svårt att sä­ga hur det kom­mer att gå, hur långt det kom­mer att räc­ka.

FÖRBUNDSKAPTEN Håkan Carlsson tror in­te att för­kyl­ning kom­mer på­ver­ka To­ve Alex­an­ders­sons pre­sta­tion.

– Det är in­te den som spring­er for­tast som kom­mer vin­na. Det är bö­kig ter­räng där det gäl­ler att ge­nom­fö­ra bra orientering, springa på rätt stäl­len och und­vi­ka de värs­ta par­ti­er­na, sä­ger han.

– Det är hon väl­digt skick­lig på, så jag tror att hon har bra möj­lig­he­ter att springa bra.

Bild: ROLF GEMPERLE

KVALDE IN. To­ve Alex­an­ders­son kva­la­de in till sprint­fi­na­len, men fick kas­ta in hand­du­ken i sista stund. I dag tar hon nya tag på lång­di­stan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.