The­re­se Jo­haug får vän­ta på sin dom

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

The­re­se Jo­haug får vän­ta minst fy­ra vec­kor till på sin dom från Idrot­tens skil­je­dom­stol, Cas. Det be­kräf­tar skid­stjär­nans ma­na­ger Jørn Ernst för NTB.

– Vi fick ett sam­tal som sa­de att det in­te kom­mer ett be­slut för­rän ef­ter som­ma­ren. Det kom­mer in­te kom­ma nå­got på minst fy­ra vec­kor. Vi fick ing­en exakt tid­punkt, men det blir allt­så in­te i ju­li, sä­ger Ernst.

– Vi ha­de hop­pats att få do­men så snart som möj­ligt, men vi får för­hål­la oss till dem och re­spek­te­ra den tid de be­hö­ver. Det är ing­et pro­blem.

På tors­dag den här vec­kan är det fy­ra vec­kor se­dan som Jo­haug för­hör­des av Cas ef­ter att det in­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­det Fis över­kla­gat hen­nes ti­di­ga­re straff på 13 må­na­ders av­stäng­ning.

– Först och främst är jag glad för att jag är klar med det här. Det var tufft att ta allt en gång till men sam­ti­digt blev det en fin upp­le­vel­se. Det var en bra at­mo­sfär. Nu kan jag se fram­åt och fo­ku­se­ra på id­rot­ten, sa­de Jo­haug ef­ter för­hö­ret.

The­re­se Jo­haug åk­te fast för dop­ning i sep­tem­ber i fjol ef­ter att ha an­vänt en sal­va för sön­der­brän­da läp­par som in­ne­höll den anabo­la ste­ro­i­den clos­te­bol och stäng­des av i 13 må­na­der av Nor­ges id­rotts­för­bund. Om Cas skär­per straf­fet ris­ke­rar hon att mis­sa OS näs­ta år.

Bild: VINCENT GUIGNET

KAN MIS­SA OS. Om Cas skär­per Jo­haugs straff ris­ke­rar hon att mis­sa olym­pis­ka spe­len näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.