Följ lo­kalt de­sign­sam­ar­be­te

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EIREFELT 0721-91 12 67 malin.eirefelt@hn.se

Hal­länds­ka form­gi­va­re och till­ver­ka­re går sam­man för att ska­pa nya ”närod­la­de” de­sign­pro­duk­ter. Re­sul­ta­tet ska vi­sas på en ut­ställ­ning i höst.

Just nu sju­der det av liv i det kre­a­ti­va Hal­land. I ett pro­jekt som he­ter ”Den Nya Kar­tan” går en hal­ländsk form­gi­va­re ihop med en hal­ländsk pro­du­cent. Till­sam­mans ska­par de lo­kalt till­ver­ka­de de­sign­pro­duk­ter.

ALLT BÖR­JA­DE I Skå­ne 2015 när in­du­stri­de­sig­ner och cu­ra­tor Jen­ny Nord­berg vil­le vi­sa att det var fullt möj­ligt att pro­du­ce­ra det man vil­le, hos till­ver­ka­re i Sve­ri­ge. Re­sul­ta­tet av de sam­ar­be­ten som upp­stod mel­lan skåns­ka form­gi­va­re och till­ver­ka­re, under nam­net ”Den nya kar­tan”, vi­sa­des på fle­ra mu­se­er. I höst är det dags för en hal­ländsk ver­sion på Fal­ken­bergs mu­se­um. Ut­ställ­ning­en kom­mer ock­så att vi­sas på Stock­holm Fur­ni­tu­re Fair 2018.

”Hal­land har med fram­gång pro­fi­le­rat sig in­om lo­kalt mat­hant­verk på se­nas­te ti­den men vad finns det för möj­lig­he­ter in­om lo­kal pro­dukt­till­verk­ning av an­nat slag? Vad kan lo­ka­la till­ver­ka­re och form­gi­va­re åstad­kom­ma när de ar­be­tar till­sam­mans?”, skri­ver Fal­ken­bergs mu­se­um i ett press­med­de­lan­de.

VAR­JE PAR HAR fått i upp­drag att ge­men­samt ta fram en el­ler fle­ra nya pro­duk­ter till ut­ställ­ning­en på Fal­ken­bergs mu­se­um. Ar­be­tet kan föl­jas på Instagram via hash­tag #den­ny­akar­tan_­hal­land.

Bild: PRIVAT

DUO. Fal­ken­bergs­ke­ra­mi­kern An­na Ulin Ro­senqvist har pa­rats ihop med Var­bergs­fö­re­ta­get Griss­lan Pro­ducts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.