Sven-er­ik Mag­nus­son ska hyl­las i Allsång på Skan­sen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - PATRICK STANELIUS/TT

I vec­kans Allsång på Skan­sen hyl­las Sven-ing­vars sång­a­re Sven-er­ik Mag­nus­son, som gick bort ti­di­ga­re i år, av sin son Oscar Mag­nus­son. – Jag tror att det kom­mer att bli en känslo­mäs­sig kväll för de fles­ta, sä­ger pro­gram­le­da­ren San­na Ni­el­sen.

Sven-ing­vars mu­sik kom­mer att lju­da från Sol­li­den­sce­nen i kväll under ett sär­skilt seg­ment tilläg­nat den folk­kä­re ar­tis­ten Sve­ne­rik Mag­nus­son, som dog i can­cer i mars i år.

Ban­det, som fi­ra­de 60 år till­sam­mans i fjol, kom­mer att le­va vi­da­re – åt­minsto­ne på Skan­sen – i led­ning av sång­a­rens son Oscar Mag­nus­son.

– Vår am­bi­tion är att på nå­got sätt fö­ra Sven-ing­vars arv vi­da­re. Det hand­lar in­te om att ta över min pap­pas roll – de skor­na är för sto­ra för att fyl­la – ut­an om att gö­ra det som känns rätt i hjär­tat. Jag tror att folk har ett be­hov av att fort­sät­ta ta del av den här låt­skat­ten, och vi ska för­sö­ka gö­ra den rätt­vi­sa, sä­ger han.

SOM MÅNGÅRIG MEDLEM i Sve­ning­vars och ban­dets ka­pell­mäs­ta­re upp­skat­tar Oscar Mag­nus­son att han be­härs­kar minst 90 pro­cent av ban­dets låt­ka­ta­log. Exakt vil­ka lå­tar allsång­s­publi­ken kom­mer att bju­das på är in­te spi­kat än, jag kanske in­te be­redd på re­ak­tio­ner­nas om­fatt­ning. Det har va­rit ett stöd i sor­gen, sä­ger han.

SAN­NA NI­EL­SEN TRÄF­FA­DE Sve­ne­rik Mag­nus­son vid ett till­fäl­le för drygt ett de­cen­ni­um se­dan. Hon minns ho­nom med vär­me.

– Jag var med på en Dig­gi­loo­tur­né när vår buss stan­na­de vid en rast­plats. Då var Sven-er­ik där och knac­ka­de på dör­ren. Al­la ba­ra ru­sa­de ut ur bus­sen för att häl­sa på ho­nom, för han var så trev­lig och so­ci­al. Man tyck­te väl­digt myc­ket om ho­nom, sä­ger hon.

Allsång på Skan­sen sänds i SVT1 i kväll kloc­kan 20.00.

Bild: LARS PEHRSON

HUVUDPERSON I KVÄLL. Sven-er­ik Mag­nus­son gick bort ti­di­ga­re i år. Nu hyl­las han i Allsång på Skan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.