Redn­ex­pro­fil mås­te be­ta­la 700 000 kro­nor

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: som förr var sång­ers­ka i Rednex, tving­as be­ta­la en halv mil­jon kro­nor i vi­te för att ha an­vänt nam­net på sitt ti­di­ga­re band otillå­tet, skri­ver Af­ton­bla­det.

I feb­ru­a­ri för­ra året stäm­des Annika Ljung­berg av sina ti­di­ga­re band­kol­le­gor i Rednex. An­led­ning­en var att hon ha­de bru­tit mot ett av­tal och an­vänt nam­net Rednex som va­ru­mär­ke i Nor­ge.

– Det finns inga grun­der för en stäm­ning, det var länge se­dan jag ha­de ett norskt va­ru­mär­ke, sa­de hon till Af­ton­bla­det för­ra året.

Nu har emel­ler­tid hen­nes bo­lag Show­mix Annika Ljung­berg AB dömts för av­tals­brott och tving­as be­ta­la 500 000 kro­nor i bö­ter, samt 200 000 kro­nor i rät­te­gångs­kost­na­der.

Annika Ljung­berg var medlem i Rednex när de slog ige­nom på 90-ta­let, men har se­dan dess läm­nat ban­det.

Hon har själv in­te kom­men­te­rat hän­del­sen än­nu. (TT)

Bild: FRED­RIK SANDBERG/TT

IN­NAN FEJDEN. Annika Ljung­berg och Rednex i Me­lo­di­festi­va­len 2006.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.