A-ha tap­par sitt 26 år gam­la re­kord

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: 198000 be­sö­ka­re. Så många såg A-ha när den nors­ka synt­pop­grup­pen spe­la­de på Ma­raca­na i Rio 1991. Ing­en ha­de lyc­kats säl­ja fler bil­jet­ter till en kon­sert för­ut och A-ha skrev in sig i Gu­in­ness re­kord­bok. Re­kor­det skul­le vi­sa sig svårsla­get – det höll fram till i lör­dags. Då loc­ka­de näm­li­gen den ita­li­ens­ke ar­tis­ten Va­sco Ros­si en­ligt upp­gift 220 000 be­ta­lan­de be­sö­ka­re till en ut­om­hus­kon­sert i Mo­de­na i Ita­li­en.

65-åri­ge Ros­si är en le­gen­dar i hem­lan­det. Han har gett ut 29 al­bum som har sålts i över 30 mil­jo­ner ex­em­plar, men ut­an­för Ita­li­en är det få som hört ta­las om ho­nom.

Lör­da­gens kon­sert in­led­des med att Ros­si flögs in med en he­li­kop­ter.

– Väl­kom­na till den­na hi­sto­ris­ka fest. Väl­kom­na till ett världs­re­kord, öpp­na­de han med.

Gu­in­ness re­kord­bok har än­nu in­te kon­trol­le­rat upp­gif­ter­na, så tills vi­da­re står norr­män­nens topp­no­te­ring fast. (TT-NTB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.