Coop fälls för re­klam­fil­mer om eko­lo­gisk mat

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Coop för­bjuds att an­vän­da sig av sina re­klam­fil­mer om den så kal­la­de ”eko­ef­fek­ten”.

Dag­lig­va­ru­jät­ten får in­te på­stå att eko­lo­gisk mat kan mins­ka hal­ten av be­kämp­nings­me­del i krop­pen.

–Jag hop­pas att de lär sig nå­got av det här. Stäm­ning­en är fram­åt­syf­tan­de, för att få stopp på den här ty­pen av mark­nads­fö­ring. I och med att vi vin­ner på al­la punk­ter bor­de Coop och and­ra ta till sig att man in­te kan gö­ra på det här sät­tet, sä­ger An­ders Nor­mann, verk­sam­hets­le­da­re vid Svenskt växt­skydd, till TT.

Pa­tent- och mark­nads­dom­sto­lens dom i må­let mel­lan Coop och Svenskt växt­skydd, gäl­lan­de Coops mark­nads­fö­ring av sitt eko­lo­gis­ka sor­ti­ment, hand­lar om brott mot mark­nads­fö­rings­la­gen, skri­ver tid­ning­en ATL.

Re­klam­fil­mer­na vi­sa­des i tv under 2015 och 2016. Hand­ling­en i fil­mer­na kret­sa­de kring en fa­milj som upp­gavs ha fått i sig be­tyd­ligt mind­re skad­li­ga äm­nen se­dan de slu­tat äta ”van­li­ga” livs­me­del och gått över till – Coops – eko­lo­gis­ka ut­bud.

Fil­men upp­märk­sam­ma­des värl­den över ef­ter lan­se­ring­en. I för­ra årets upp­la­ga av täv­ling­en Can­nes Lions, ett slags VM i re­klam, vann den till och med ett Grand Prix, skri­ver Re­sumé.

– Det är ove­der­häf­ti­ga på­stå­en­den som fö­re­kom­mer i re­kla­men. Man över­dri­ver ris­ker, vil­se­le­der och skräms, sä­ger An­ders Nor­mann.

Dom­sto­len för­bju­der Coop att an­vän­da fil­mer­na ”Eko­ef­fek­ten”, ”The Or­ga­nic Ef­fect” och ”Ame­lia tes­tar eko­ef­fek­ten”, samt liknande fram­ställ­ning­ar, i sin mark­nads­fö­ring av livs­me­del. Bry­ter Coop mot det­ta vän­tar vi­te om en mil­jon kro­nor.

– Det all­var­li­gas­te som Coop gör är att de för­sö­ker att få det här att ver­ka ve­ten­skap­ligt. Ge­nom en väl­digt taff­lig och rig­gad stu­die vi­sar man det som man vill vi­sa, sä­ger An­ders Nor­mann.

Coops press­chef To­bi­as Ry­der­gren sä­ger att Coop är be­svi­ket över do­men. Han tyc­ker att fö­re­ta­get re­do­vi­sa­de tyd­ligt hur stu­di­en ha­de gått till i sam­band med att re­kla­men vi­sa­des.

– I fil­men och på hem­si­dan fanns he­la rap­por­ten, sä­ger han. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.