Stor vill vi­sa upp sin mu­sik­stil

Hallands Nyheter - - Tvguide - He­le­na Björkvall

Årets ”Allsång på Skan­sen” har en bred mix av ar­tis­ter. Rap­pa­ren Stor tyc­ker att det är en ära att få gäs­ta pro­gram­met.

– Det är jät­te­ro­ligt att få va­ra här och re­pre­sen­te­ra mu­siksti­len som jag kom­mer ifrån. Den är stor i Sve­ri­ge men syns kanske in­te i de här sam­man­hang­en i van­li­ga fall, sä­ger

Ser­gio Rubén Uli­ses In­fan­te Azocár, känd under ar­tist­nam­net Stor. Han är en del av hip­hop­kol­lek­ti­vet Ay­la, som ock­så även be­står av Car­li­to,

Mo­ham­med Ali och pro­du­cen­ten och ar­tis­ten Mack

Be­ats. I ”Allsång på Skan­sen” fram­trä­der Stor till­sam­mans med den unge rap­pa­ren Ji­re­el.

Stor tror på en fin kväll på Skan­sen och har be­stämt sig för att ta till­va­ra på Stock­holms mil­jö.

– Te­mat kom­mer va­ra ”under bro­ar­na”. Kanske li­te av det jag rap­par om kom­mer att kun­na ses di­rekt i pro­gram­met.

Foto: Jan­ne Da­ni­els­son/svt

Stor och Ji­re­el ska fram­trä­da till­sam­mans på ”Allsång på Skan­sen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.