Kan fram­ti­den kö­pas för peng­ar?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VÄL­FÄRD. Vad är det som ekar från fornsto­ra dar då röst­rät­ten in­te var upp­fun­nen och stör­re de­len av det tras­pro­le­ta­ri­at som gjor­de an­språk på förnuft och rätt­vi­sa. De be­sutt­na i sam­häl­let då som nu har sam­ma re­to­rik för att skyd­da si­na in­tres­sen med mer el­ler mind­re ohe­der­li­ga me­del. Då kal­la­des de okun­ni­ga out­bil­da­de och sak­na­de in­sikt om vad som var bäst för sam­häl­let och dess be­folk­ning. Då kal­la­des de för kom­mu­nis­ter och re­vol­tö­rer, sam­hälls­om­stör­ta­re och ett hot mot lan­det.

Nu när krav re­ses om rätt­vi­sa och förnuft kom­mer gam­la ar­gu­ment fram om hot mot pri­va­ta ak­tö­rer som hål­ler på att ur­hol­ka den svens­ka väl­fär­den med sitt vinst­be­gär. När det ställs krav på att det mås­te fin­nas nå­gon kon­troll på hur skatte­me­del för­val­tas hörs rös­ter­na igen från det för­gång­na om kom­mu­nis­ter, sam­hälls­fi­en­der och ett hot mot sam­häl­let och den fria fö­re­tag­sam­he­ten.

DET VER­KAR SOM om in­dokt­ri­ne­ring­en lyc­kats: vård och sko­la köps för peng­ar, din fram­tid kan ock­så kö­pas för peng­ar. Bo­stad kan du ba­ra få om du har till­räck­ligt med peng­ar.

Mark­na­den styr allt och i det sy­ste­met finns ing­en to­le­rans för svag­het, ut­satt­het och be­ro­en­de. En mark­nad där in­sy­nen och in­fly­tan­det är mi­ni­malt och att allt kan kö­pas för peng­ar.

TÄNK ATT SY­NEN på äldre­omsor­gen skul­le åter­upp­stå som auk­tions­ob­jekt på mark­na­dens torg. Där lägs­ta bud får ta försorg om de olön­sam­ma i sam­häl­let, men än­då ses det som ett vinst­pro­jekt för pri­va­ta in­tres­sen.

Vart går skat­te­peng­ar­na?

Bild: FRED­RIK SANDBERG/TT

PENG­AR. Mark­na­den styr allt och i det sy­ste­met finns ing­en to­le­rans för svag­het, ut­satt­het och be­ro­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.