Allt rivs upp nä­ra­syl­bo­en­det stängs

VILL STAN­NA: ”HÄR HAR JAG MITT LIV, MI­NA KOM­PI­SAR OCH JOBB”. Van­gu Ade­lar Le­lo kom till Sve­ri­ge för näs­tan ett år se­dan. Han ar­be­tar på Va­re­borgs Bär­od­ling. Nu tving­as han star­ta om på nytt när Björkgårdens asyl­bo­en­de stängs ner.

Hallands Nyheter - - Varberg - ELLINOR SVENS­SON ellinor.svens­son@hn.se

Van­gu Ade­lar Le­lo sit­ter på huk i jord­gubbs­lan­det. Med van hand ploc­kar han de rö­da mog­na bä­ren. För näs­tan ett år se­dan kom Van­gu Ade­lar till Sve­ri­ge från De­mo­kra­tis­ka Re­pu­bli­ken Kon­go. Han läm­na­de hem­lan­det när det in­te läng­re blev sä­kert för ho­nom att va­ra kvar. Han var med i op­po­si­tio­nen mot pre­si­den­ten och blev ho­tad till li­vet.

– I Sve­ri­ge är det bra, här är det tryggt. I Kon­go var det myc­ket po­li­tis­ka pro­blem, sä­ger han.

HAN BOR JUST nu på asyl­bo­en­det Björk­går­den i Him­le. Men in­om kort stängs bo­en­det för gott. 30 ju­ni skul­le bo­en­det ha stängt ner, men Mi­gra­tions­ver­ket har skju­tit upp stäng­ning­en till se­na­re i år.

Mi­gra­tions­ver­ket be­hö­ver in­te så många bo­en­den läng­re ef­tersom flyk­ting­ar­na bli­vit fär­re. Just nu av­veck­las där­för 183 till­fäl­li­ga asyl­bo­en­den i Sve­ri­ge. Många asyl­sö­kan­de blir ove­tan­de kring sin

fram­tid och bo­en­de­si­tu­a­tion. Just nu bor det 109 per­so­ner på Björk­går­den och al­la mås­te flyt­ta.

– Jag kän­ner mig för­vir­rad och led­sen. Det är ju här jag byggt upp ett helt liv, snart mås­te jag ri­va upp all­ting och flyt­ta till ett helt nytt stäl­le, sä­ger han.

MÅNGA AV DEM som bott på Björk­går­den har ar­be­tat hos Ken­neth och Bir­git Andersson på Va­re­borgs Bär­od­ling.

– Vi ha­de gär­na haft kvar de som job­ba­de här i fjol, det är ju enkla­re när de re­dan kan ar­be­tet sä­ger Bir­git Andersson.

Hon för­kla­rar att det va­rit li­te ex­tra job­bigt i år när de skul­le an­stäl­la inför som­ma­ren. De har in­te an­ställt så många från Björk­går­den den här som­ma­ren ef­tersom bo­en­dets fram­tid va­rit osä­ker.

– Men det är ju in­te synd om oss, det är ju de per­so­ner­na som tving­as flyt­ta och bör­ja om från bör­jan, sä­ger hon.

FÖRS­TA GÅNG­EN HN mö­ter Van­gu Ade­lar vet han än­nu in­te vart han ska bli flyt­tad. Det kan bli Norr­kö­ping el­ler Halm­stad. När vi pra­tar med ho­nom näs­ta gång har han fått re­da på att han ska till ett asyl­bo­en­de i Halm­stad. Han ser lät­tad ut.

– Det känns okej, det är in­te li­ka långt bort men jag ha­de gär­na bott kvar här, jag har ju jobb och vän­ner här. Jag gil­lar Var­berg för det är myc­ket som hän­der och jag har min kör som jag sjung­er med, sä­ger han.

Han trivs väl­digt bra med sitt jobb. Men det är in­te så bra be­talt, be­rät­tar han. En bra dag kan han tjä­na 255-280 kro­nor.

– Det är in­te för peng­ar­na jag gör det, ut­an jag vill ha ett ar­be­te att gå till. Jag kän­ner mig stolt när jag går upp på mor­go­nen och vet att jag ska gå till job­bet. Det är vik­tigt för mig.

MÅS­TE BÖR­JA OM. När Björkgårdens asyl­bo­en­de läggs ner tving­as drygt 100 per­so­ner läm­na bo­en­det. Van­gu Ade­lar

Bild: ELLINOR SVENS­SON

Le­lo vill stan­na kvar i Var­berg, här har han si­na vän­ner och jobb.

Bild: ELLINOR SVENS­SON

VIK­TIGT ATT AR­BE­TA. För Van­gu Ade­lar är det vik­tigt att kän­na sig stolt över att gå till job­bet på mor­go­nen, han upp­skat­ta att ha ett yr­ke att gå till.

Bild: ELLINOR SVENS­SON

TRIVS BRA. Van­gu Ade­lar Le­lo gil­lar ar­be­tet på od­ling­en och hop­pas hit­ta ett an­nat ar­be­te nä­ra sitt nya bo­en­de i Halm­stad.

Bild: ELLINOR SVENS­SON

PLOC­KAR VAR­JE DAG. Van­gu Ade­lar Le­lo cyklar var­je dag från Björk­går­den till ar­be­tet på od­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.