Gym­nas­tik­hall får an­sikts­lyft

Hallands Nyheter - - Varberg - RE­BEC­KA KVINT 010-471 53 69 re­bec­ka.kvint@hn.se

Den gam­la gym­nas­tik­hal­len på Eng­el­brekts­ga­tan re­no­ve­ras. Ar­be­te­na drar igång nu i som­mar och ska va­ra kla­ra näs­ta år.

Stads­hus A och B – det gam­la läro­ver­ket och den gam­la flick­sko­lan – har re­no­ve­rats un­der de se­nas­te åren och nu står hu­set som kal­las Flick­sko­lans gym­nas­tik­sal på tur.

Fa­sa­dens al­la fo­gar ska skra­pas ur och er­sät­tas med nya. Dess­utom ska ta­ket läg­gas om. Någ­ra av fönst­ren ska by­tas och ven­ti­la­tio­nen ska ock­så by­tas ur.

FAS­TIG­HE­TEN SKA DESS­UTOM få ny drä­ne­ring. Även hu­sets in­si­da ska re­no­ve­ras, men de ar­be­te­na ska gö­ras först näs­ta som­mar.

Re­no­ve­ring­en är bud­ge­te­rad till sju mil­jo­ner kro­nor.

”Om ing­et ovän­tat hin­der upp­kom­mer så är pla­nen att verk­sam­he­ten kom­mer att kun­na be­dri­vas un­der tiden”, be­rät­tar Ka­ta­ri­na Lindh, fas­tig­hets­chef på kom­mu­nen, i ett mejl.

Gym­nas­tik­hal­len bygg­des för bå­de flick­sko­lan och läro­ver­ket. Gym­nas­tik­hal­len in­vig­des 1920.

Bild: RE­BEC­KA KVINT

RE­NO­VE­RING. Flick­sko­lans gym­nas­tik­sal är in­klädd i bygg­nads­ställ­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.