Hård kri­tik mot Frösun­da

ORO­LI­GA AN­HÖ­RI­GA: BRIST PÅ PERSONALKONTINUITET Frösun­da får skarp kri­tik från FUB och an­hö­ri­ga till bo­en­de på grupp- och ser­vice­bo­stä­der i vård­fö­re­ta­gets re­gi. Si­tu­a­tio­nen har bli­vit ka­ta­stro­fal, me­nar de.

Hallands Nyheter - - Falkenberg - ALICE NILS­SON LOTH

Hal­lands Nyheter rap­por­te­ra­de i hös­tas om den oro som per­so­na­len på fle­ra grupp- och ser­vice­bo­stä­der kän­de inför vård­fö­re­ta­get Frösun­das över­ta­gan­de. Ned­skär­ning­ar led­de till att per­so­nal val­de att slu­ta, och nu har fle­ra an­hö­ri­ga ut­tryckt att si­tu­a­tio­nen har bli­vit ka­ta­stro­fal.

An­hö­ri­ga be­skri­ver att bo­en­de med en funk­tions­ned­sätt­ning är be­ro­en­de av kon­ti­nu­i­tet, trygg­het och tillit. I och med Frösun­das över­ta­gan­de får de bo­en­de in­te des­sa be­hov till­go­do­sed­da.

I EN SKRI­VEL­SE till kom­mu­nen be­skri­ver FUB, in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­nen för per­so­ner med ut­veck­lings­stör­ning, sin oro och hur de vill att kom­mu­nen ska gå vi­da­re.

FUB krä­ver att kom­mu­nen ska gö­ra en gransk­ning som tit­tar på det in­di­vi­du­el­la per­spek­ti­vet och in­te ba­ra på av­tals­skriv­ning­en, me­nar Wil­ly Enge­bret­h­sen som är rättsom­bud för FUB. En av hans ar­bets­upp­gif­ter är att föl­ja kon­se­kven­ser av upp­hand­la­de verk­sam­he­ter.

FUB vill dess­utom att nå­gon ut­om­stå­en­de ska stå för gransk­ning­en – in­te de som ta­git be­slu­tet att just Frösun­da skul­le ta över.

– Vi strun­tar i om det är ett vinst­dri­van­de fö­re­tag, det vik­ti­gas­te är att de le­ve­re­rar en god lev­nads­kva­li­té och hål­ler vad de lo­var. När de ban­tar per­so­na­len blir vi all­var­ligt be­kym­ra­de, sä­ger Wil­ly Enge­bret­h­sen.

”Vi strun­tar i om det är ett vinst­dri­van­de fö­re­tag, det vik­ti­gas­te är att de le­ve­re­rar en god lev­nads­kva­li­té och hål­ler vad de lo­var”

En för­äl­der som Hal­lands Nyheter har pra­tat med är god man till sin son med en ut­veck­lings­stör­ning. Hon be­rät­tar att hon ald­rig har haft så­här myc­ket att gö­ra som se­dan Frösun­das över­ta­gan­de.

– Min sons livs­kva­li­tet har för­säm­rats. Han ring­er till mam­ma och pap­pa och be­rät­tar att han är oro­lig, sä­ger hon.

NÄR PER­SO­NA­LEN IN­TE kän­ner de bo­en­de kän­ner sig so­nen stres­sad och otrygg. Nu ef­ter­sö­ker mam­man kon­ti­nu­i­tet och kun­skap hos per­so­na­len. Hon vill att kom­mu­nen slu­tar blun­da för si­tu­a­tio­nen och tar sitt an­svar.

– Al­la kom­mu­nens in­vå­na­re är kom­mu­nens an­svar, och en män­ni­ska ska ban­ne­mej ha trygg­het i sitt bo­en­de. Jag vet in­te hur det ska bli när jag in­te or­kar läng­re.

Ei­ja Hägg, Frösun­das re­gi­on­chef i väst in­om funk­tions­ned­sätt­ning, ser på per­so­nal­om­sätt­ning­en ur ett na­tio­nellt per­spek­tiv:

– Fal­ken­berg hål­ler lik­vär­dig ni­vå med vård- och om­sorgs­vår­den i Sve­ri­ge i stort. Vår be­döm­ning är in­te att vi har pro­blem att be­hål­la per­so­nal, med tan­ke på per­so­nal­om­sätt­nings­siff­ran, sä­ger hon.

Hur ska Frösun­da lång­sik­tigt ar­be­ta för att be­hål­la per­so­nal?

– Frösun­da job­bar med att kun­den ska få be­stäm­ma över sitt liv. Det in­ne­bär en för­änd­rings­re­sa in­om om­sor­gen. De med­ar­be­ta­re som vill se den­na för­änd­ring i ar­bets­sätt kom­mer vil­ja föl­ja med oss på re­san, sä­ger Ei­ja Hägg.

Eva-ma­rie Gustavs­son är av­del­nings­chef för kva­li­tet och ut­red­ning på so­ci­al­för­valt­ning­en i Fal­ken­bergs kom­mun. Hon sä­ger att hon för­står att de bo­en­de mår bäst vid kon­ti­nu­i­tet, och hon är med­ve­ten om per­so­nal­om­sätt­ning­en.

– Ab­so­lut, per­so­nal och che­fer har slu­tat, men vi vet in­te var­je per­sons an­led­ning till det, sä­ger hon.

Se­nast me­na­de kom­mu­nen att per­so­nal­om­sätt­ning­en bland an­nat be­ror på pen­sions­av­gång­ar?

– Det kan fin­nas oli­ka an­led­ning­ar.

WIL­LY ENGE­BRET­H­SEN

Vad vi föl­jer upp är att bru­ka­ren får si­na in­sat­ser till­go­do­sed­da och att des­sa upp­fyl­ler kva­li­tets­kra­ven. Vi har i sam­band med till­sy­ner skic­kat ut en en­kät till med­ar­be­tar­na an­gå­en­de de­ras upp­fatt­ning om kva­li­tén, och vi kom­mer att skic­ka ut en en­kät till bru­ka­re och fö­re­trä­da­re, sä­ger Eva­ma­rie Gustavs­son. Frösun­da har ti­di­ga­re haft ett ryk­te om sig att om­sät­ta myc­ket per­so­nal. Vad tän­ker du om det?

– Det kan jag in­te kom­men­te­ra.

RÄTTSOM­BUD. Wil­ly Enge­bret­h­sen föl­jer kon­se­kven­ser av upp­hand­la­de verk­sam­he­ter, i det­ta fall Frösun­da. Nu vill han

BEVAKADE. HN har i fle­ra om­gång­ar rap­por­te­rat om kri­tik mot Frösun­da

Bild: MA­RIA GREDESKOG/ARKIV

att vård­fö­re­ta­get ska grans­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.