Sam­kö­na­de tra­fik­ljus till Pri­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PRI­DE. Lon­don och Wi­en har haft dem ti­di­ga­re. Nu kom­mer de sam­kö­na­de tra­fik­lju­sen till Stock­holm.

To­talt kom­mer 48 sam­kö­na­de tra­fik­ljus att sät­tas upp inför Pri­de­vec­kan i Stock­holm, skri­ver Stock­holm Di­rekt. De an­norlun­da tra­fik­lju­sen ska vi­sa på be­ty­del­sen av hb­tq-frå­gor och av Pri­de­rö­rel­sen, en­ligt Stock­holms tra­fik­bor­gar­råd Da­ni­el Helldén (MP).

– Vi för­sö­ker hit­ta nya sätt att vi­sa att det­ta är nå­got vi tyc­ker är vik­tigt, sä­ger han till tid­ning­en. (TT)

FOTO: STOCK­HOLM STAD

Stock­holm stad sät­ter upp sam­kö­na­de tra­fik­ljus inför pri­de­vec­kan i au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.