Dom­stol stöt­tar krigs­la­gar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■FILIPPINERNA. Högs­ta dom­sto­len i Filippinerna ger pre­si­den­ten Rod­ri­go Du­ter­te rätt i hans in­fö­ran­de av mi­li­tärt un­dan­tags­till­stånd på den syd­li­ga ön Min­da­nao.

Dur­ter­te in­för­de till­stån­det den 23 maj och häv­da­de att det var nöd­vän­digt för att be­seg­ra Is­stöd­da isla­mis­tis­ka ex­tre­mis­ter som har oc­ku­pe­rat de­lar av sta­den Ma­rawi.

Till­stån­det är gil­tigt i 60 da­gar. Om Du­ter­te se­dan vill för­länga det mås­te han få ja från lan­dets par­la­ment. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.