Unga bry­ter of­tast mot upp­hovs­rät­ten på nä­tet

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Näs­tan hälf­ten av per­so­ner­na mel­lan 16 och 29 år an­vän­der il­le­galt di­gi­talt ma­te­ri­al. Det vi­sar en un­der­sök­ning från Kan­tar Si­fo, ut­förd på upp­drag av Pa­tent- och re­gi­stre­rings­ver­ket.

I un­der­sök­ning­en del­tog 2 010 per­so­ner, och av 16-29-åring­ar­na sva­ra­de 46 pro­cent att de kon­su­me­rar ex­em­pel­vis spel, film och mu­sik som de vet el­ler tror är olag­ligt. Mot­sva­ran­de siff­ra för samt­li­ga till­frå­ga­de, i al­la åld­rar, var 21 pro­cent.

Fram­för allt ver­kar film och tv-se­ri­er ut­gö­ra en stor del av det olag­li­ga be­te­en­det. Drygt hälf­ten av al­la som an­vän­der di­gi­talt ma­te­ri­al il­le­galt upp­gav att de kon­su­me­rar film el­ler tv-se­ri­er minst en gång i må­na­den.

En­dast 1 pro­cent i ål­ders­grup­pen 61-74 år upp­gav att de an­vän­der olag­ligt di­gi­talt ma­te­ri­al. (TT)

Bild: LI­SE ÅSERUD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.