Ab­ba-ut­ställ­ning öpp­nar i Lon­don

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Ab­ba får en egen ut­ställ­ning i Lon­don, skri­ver The Gu­ar­di­an. Su­per trou­pers, som öpp­nar på Sout­h­bank Cent­re i vin­ter, vill lyf­ta fram den svens­ka grup­pens upp­lyf­tan­de ef­fekt i ett Stor­bri­tan­ni­en präg­lat av mass­ar­bets­lös­het och pes­si­mism i mit­ten av 1970-ta­let.

– Vi hop­pas kun­na ta ett an­norlun­da grepp om Ab­ba, sä­ger ut­ställ­nings­pro­du­cen­ten Paul Den­ton, en­ligt The Gu­ar­di­an.

– Ab­ba höll sig kvar på al­bum- och sing­el­lis­tor­na, och det är nå­got med det som är värt att fi­ra, och vi vill vi­sa vad det var med dem som fång­a­de hjär­tan och sjä­lar.

Ut­ställ­ning­en blir den sista de­len i det Nor­den-te­ma som har på­gått på Sout­h­bank Cent­re un­der 2017.

Fle­ra av fö­re­må­len kom­mer att lå­nas av Ab­bamu­se­et i Stock­holm. TT har sökt mu­se­et för en kom­men­tar.

Su­per trou­pers öpp­nar den 14 de­cem­ber och på­går till den 29 april 2018. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.