Fak­ta: Till­fäl­li­ga asyl­bo­en­den

Hallands Nyheter - - Varberg - Käl­la: MI­GRA­TIONS­VER­KET

* Al­la som sö­ker skydd i Sve­ri­ge har, un­der hand­lägg­nings­ti­den, rätt att bli er­bju­da ett bo­en­de av Mi­gra­tions­ver­ket. Finns det in­te till­räck­ligt med plat­ser kan myn­dig­he­ten ta hjälp av pri­va­ta ak­tö­rer. * 183 till­fäl­li­ga bo­en­den hål­ler just nu på att av­veck­las, vil­ket be­rör cir­ka 23 000 asyl­sö­kan­de. * I förs­ta hand pri­o­ri­te­rar Mi­gra­tions­ver­ket för­flytt­ning av de bo­en­de till sam­ma kom­mun. Finns ing­et le­digt le­tar man i sam­ma re­gi­on och i sista hand i en an­nan del av lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.