Man åta­las för grov mord­brand

GJUTERIETBRANDEN: 148 PER­SO­NER OCH FÖ­RE­TAG MÅLSÄGANDE I FAL­LET

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

I fru­stra­tion spar­kar han om­kull en dunk med thin­ner sam­ti­digt som han släng­er i väg en glö­dan­de fimp. En ex­plo­sion hörs och han läm­nar plat­sen i chock. Så för­kla­rar man­nen som åta­las för bran­den på gjuteriet det som hän­de.

I går, ons­dag, åta­la­des den man i 30-års­ål­dern som sut­tit häk­tad se­dan bran­den på gjuteriet som star­ta­de sent på kväl­len den 14 april i år. Åkla­ga­ren tror in­te på man­nens för­kla­ring att bran­den skul­le ha star­tat av miss­tag. Han åta­las för grov mord­brand.

I po­lis­för­hör för­ne­kar man­nen brott. På frå­gan om syf­tet med att spar­ka på thin­ner­bur­ken var att brän­na ner fir­man sva­rar man­nen ”Nej, syf­tet var att spar­ka till burk­jä­veln, jag bru­kar in­te slänga iväg fim­par på det sät­tet. Det bru­kar jag gö­ra på kon­trol­le­ra­de stäl­len”.

Man­nen som ha­de en egen verk­sam­het i gju­te­ri­ets lo­ka­ler se­dan en tid till­ba­ka, kom­mer ur­sprung­li­gen från Stock­holm. På grund av en re­la­tion med en kvin­na ham­na­de han i Fal­ken­berg för ett par år se­dan.

Den åta­la­de man­nen har i po­lis­för­hör be­rät­tat har pe­ri­od­vis mått myc­ket då­ligt och har me­di­ci­ne­rats för psy­kis­ka sjuk­do­mar i om­gång­ar. Han har träf­fat lä­ka­re och psy­ko­lo­ger, men har in­te upp­levt att det har hjälpt.

NÄR HAN KOM till Fal­ken­berg sök­te man­nen oli­ka ar­be­ten, ut­an att få nå­got. Han fick star­ta eget bi­drag och bör­ja­de byg­ga upp en egen verk­sam­het.

För­hål­lan­det med flick­vän­nen var bra och den åta­la­de för­kla­rar i po­lis­för­hör att han äntligen träf-

GJUTERIET. Bran­den star­ta­de sent på kväl­len den 14 april. Nu står en man i 30-års­ål­dern åta­lad för grov mord­brand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.