Dags att eta­ble­ra sig som mer än ta­lang

Al­bin Häll-eriks­son är ny­li­gen hem­kom­men från Mi­a­mi. Där blev det mest se­mes­ter och ing­en bas­ket. Nu mel­lan­lan­dar han i Var­berg in­nan för­sä­songs­trä­ning­en med KFUM Näs­sjö Bas­ket bör­jar, som är Var­bergs­so­nens nya klub­ba­dress.

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT karl-os­kar.skeppstedt@hn.se

”Jag har fått job­ba hårt för den här möj­lig­he­ten”

AL­BIN HÄLL-ERIKS­SON

Men dröm­men om bas­ket ut­an­för Sve­ri­ges grän­ser le­ver vi­da­re för ta­lang­en som in­te läng­re vill be­skri­va sig själv som ta­lang.

– Jag är ju 21 år nu, så jag vet in­te om jag är en ta­lang på det sät­tet läng­re. Även om jag fort­fa­ran­de har myc­ket att ut­veck­la. Jag kom­mer ju från en li­ten för­e­ning, har ald­rig va­rit gi­ven el­ler ran­kad som bäst. Jag har fått job­ba hårt för den här möj­lig­he­ten. Jag har ju dröm­mar om att spe­la bas­ket på hög­re ni­vå än högs­ta li­gan i Sve­ri­ge. Men jag får väl eta­ble­ra mig i bas­ket­li­gan först, sä­ger han.

För­sä­songs­trä­ning­en drar igång den 1 au­gusti, in­nan dess hop­pas han få tid att öva boll­kon­troll hem­ma i Var­berg. De gång­na sä­song­er­na har Al­bin spen­de­rat som gu­ard i Jön­kö­ping och Wet­ter­bygg­den Highlan­ders, som den­na sä­song lyc­ka­des ta ste­get upp till eli­tet­tan. Men nu blir det Näs­sjö bas­ket för spel på högs­ta ni­vån i Sve­ri­ge. Ett na­tur­ligt steg i kar­riä­ren me­nar Al­bin.

– Jag har det som krävs för högs­ta ni­vån, men sen mås­te man vi­sa det ock­så. Jag sat­sar på att ta en plats i la­get un­der sä­song­en. Men det blir nog an­norlun­da mot i Wet­ter­bygg­den. Där var jag en le­dan­de spe­la­re och skul­le gö­ra po­äng. Men

jag har ett bra skyt­te och är at­le­tisk, så jag hop­pas få vi­sa det i Näs­sjö ock­så, sä­ger han.

DET VAR NÄ­RA att han skrev på för Näs­sjö re­dan för ett par år se­dan. Men han kän­de sig in­te rik­tigt re­do, dess­utom sat­te en knäo­pe­ra­tion stopp för en ti­di­ga­re flytt. Men nu har knä­et läkt och Al­bin kän­ner sig re­do för hårt sat­san­de Näs­sjö.

– Näs­sjö är en li­ten stad, vil­ket gör att he­la sta­den brin­ner för klub­ben. De tog sig upp till högs­ta för 5-6 år se­dan och har he­la ti­den växt. Jag vet att de ti­di­ga­re har haft som mål att nå se­mi­fi­nal och de vi­sar he­la ti­den att de är där och slåss, sä­ger han.

Det var ock­så knä­na som stan­na­de upp ut­veck­ling­en på lands­lagsni­vå. Han hann spe­la ett U16EM och va­ra med och trä­na med U18 in­nan knäo­pe­ra­tio­nen. Ska han spe­la med lands­la­get i dag så är det på se­ni­or­ni­vå.

– Det känns gans­ka långt bor­ta just nu. Det är ing­et jag går och strä­var ef­ter, men om man fort­sät­ter att ut­veck­las så vet man ald­rig. Just nu sat­sar jag på Näs­sjö, om de vill ha mig så stan­nar jag nog där ett par år. Men vi får väl se om åt­ta må­na­der när sä­song­en är slut, sä­ger han.

”Jag har det som krävs för högs­ta ni­vån, men sen mås­te man vi­sa det ock­så. Jag sat­sar på att ta en plats i la­get un­der sä­song­en”

AL­BIN HÄLL-ERIKS­SON

SIGNERAT. Al­bin Häll-eriks­son har in­för den kom­man­de sä­song­en skri­vit på ett ettårs­kon­trakt med KFUM Näs­sjö Bas­ket.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.