”Fruk­tans­värt stark” Ståhl lad­dar om

Hallands Nyheter - - Sporten - LI­NUS SCHRÖDER TT

Nå­gon som und­rar var­för Daniel Ståhl är värl­dens bäs­ta dis­kus­kas­ta­re? Vad sägs om trä­na­ren Vés­te­inn Hafs­te­ins­sons be­skriv­ning av jät­ten från Jär­fäl­la: – Han är stark som en oxe och mjuk som en katt.

Se­dan Ca­ro­li­na Klüft av­slu­ta­de den gyl­le­ne svens­ka fri­id­rotts­e­ran i bör­jan av mil­len­ni­et med Vm-gul­det i sju­kamp i Osa­ka 2007 har det bli­vit en en­da blå­gul Vm-me­dalj: Abe­ba Are­gawis guld på 1 500 me­ter i Moskva 2013.

I kast­gre­nar­na har en svensk ald­rig kli­vit upp på en Vm-pris­pall.

DET ÄR ME­NING­EN att det ska bli änd­ring på det i Lon­don om en må­nad – och det finns fog för för­hopp­ning­ar­na. Det har väl in­te und­gått nå­gon att Daniel Ståhl ra­de­ra­de Ricky Bruchs svens­ka re­kord och sat­te världs­års­bäs­ta när han kas­ta­de 71,29 me­ter i Sol­len­tu­na i för­ra vec­kan.

Men det finns mer som ta­lar för Ståhl. Ef­ter re­kord­kas­tet sa­de 24-åring­en att han är star­ka­re än nå­gon­sin och han ”fi­ra­de” med tunga lyft i styr­ke­lo­ka­len da­gen där­på. Han tar 210 ki­lo i bänk­press och 360 i marklyft, en ök­ning med 20 re­spek­ti­ve 40 ki­lo se­dan för­ra sä­song­en.

– Det är en del vär­den som har gått upp och det är där­i­från tryc­ket kom­mer. Man kän­ner det i krop­pen, i ben­ar­be­tet och ro­ta­tio­nen, sä­ger Ståhl. El­ler klätt i and­ra ord: – Det känns som om dis­ku­sen in­te väger någon­ting.

IN­FÖR LAG-SM I Borås på fre­dag och Di­a­mond Le­a­gue-täv­ling­en i Lon­don på sön­dag lad­dar Ståhl upp i Väx­jö där trä­na­ren Vés­te­inn Hafs­te­ins­son har sin bas.

– Ju fler täv­ling­ar jag gör, desto mer vän­jer jag mig vid att träf­fa kon­kur­ren­ter­na. Det blir en va­na. Det är där­för jag gör det. Jag sik­tar på att vin­na så att jag får bra po­äng in­för fi­na­len i Brys­sel. Och så är det bra pris­peng­ar. Man mås­te dra in li­te slan­tar in­för vin­tern, så att man får mat i för­rå­det, sä­ger Ståhl.

Det hör in­te till van­lig­he­ter­na att 24-åring­en tar ut sväng­ar­na i in­ter­vju­er, men nu lå­ter allt själv­klart och själv­sä­kert – ut­an spår av skryt­sam­het.

Hafs­te­ins­son be­rät­tar att Ståhl i bör­jan av kar­riä­ren var obe­kväm i rol­len som dis­kus­stjär­na, att han tviv­la­de på om det verk­li­gen var vad han vil­le va­ra – men att han nu ”nju­ter av var­je mi­nut som världs­ar­tist”.

DEN 56-ÅRI­GE ISLÄNNINGEN har ald­rig tviv­lat. För ho­nom räc­ker det att kas­ta en blick på den im­po­ne­ran­de kropps­hyd­dan, el­ler om man an­vän­der Hafs­te­ins­sons ter­mi­no­lo­gi: red­ska­pet.

Ståhl är två me­ter lång, har 220 cen­ti­me­ter mel­lan fing­er­spet­sar­na och väger 150 ki­lo. Dess­utom är han smi­dig.

– Det är en väl­digt, väl­digt ovan­lig kom­bi­na­tion att va­ra så flex­i­bel och sam­ti­digt så fruk­tans­värt stark, sä­ger Hafs­te­ins­son.

FÖR­HOPP­NING­AR­NA IN­FÖR VM är sto­ra. OS i fjol slu­ta­de i be­svi­kel­se ef­ter ett miss­lyc­kat kval men nu är för­ut­sätt­ning­ar­na bätt­re, myc­ket bätt­re.

– Ing­et ty­der på att Daniel in­te skul­le gå till fi­nal. Vi har all sta­tistik med oss och sta­tistik lju­ger näs­tan ald­rig. Om han kas­tar som han ska är det en väl­digt stor me­daljchans och det är klart att vi dröm­mer om guld, sä­ger Hafs­te­ins­son.

Islänningen lot­sa­de sin för­ra ad­ept Gerd Kan­ter till bå­de Vmoch Os-guld men har än­nu hög­re tan­kar om Ståhl. Re­kord­kas­tet i Sol­len­tu­na var en­ligt Hafs­te­ins­son det snab­bas­te och mest ex­plo­si­va Ståhl gjort, men in­te det tek­niskt bäs­ta.

Det finns allt­så ut­rym­me för för­bätt­ring­ar, till och med upp mot öst­tys­ke Jür­gen Schults världs­re­kord på 74,08.

– Om nå­gon ska slå världs­re­kor­det mås­te det va­ra en typ som Daniel. Han är störst och star­kast i bran­schen just nu. Jag tror att han tar det in­om två, tre år. Vi går för det.

Bild: JES­SI­CA GOW

STÅHL-MAN­NEN. Daniel Ståhl trivs i rol­len som dis­kus­stjär­na, och kän­ner sig star­ka­re än nå­gon­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.