Ström­mad mu­sik går starkt i USA

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Fler be­ta­lar för di­gi­ta­la mu­sik­tjäns­ter i USA. An­ta­let an­vän­da­re på pre­nu­me­ra­tions­tjäns­ter som App­le och Spo­ti­fy väx­te med 69 pro­cent förs­ta halv­å­ret i år, jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året, en­ligt ana­lys­fö­re­ta­get Buz­zang­le Mu­sic.

To­talt öka­de mu­sik­kon­sum­tio­nen, in­klu­si­ve fy­sisk för­sälj­ning, med 9,9 pro­cent och an­ta­let ström­ma­de ljud­fi­ler nåd­de en ny re­kord­ni­vå med näs­tan 180 mil­jar­der.

För­sälj­ning­en av al­bum gick där­e­mot ned, bå­de i di­gi­tal och fy­sisk form.

Det mest ström­ma­de al­bu­met är Dra­kes Mo­re li­fe, me­dan mest ström­ma­de låt var Mi­gos Bad and bou­jee. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.