Nytt tjuv­knep – bi­lar tas på ett par se­kun­der

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Tju­var­na bry­ter upp vil­la­dör­ren, tar bil­nyck­lar­na i hal­len och stic­ker i den nyknyck­ta bi­len.

Den nya ty­pen av in­brott är över på ba­ra ett par se­kun­der – tju­var­na räk­nar med att bil­nyck­lar och and­ra vär­desa­ker lig­ger pre­cis bakom yt­ter­dör­ren.

Nu upp­ma­nar po­li­sen all­män­he­ten att in­te för­va­ra vär­desa­ker pre­cis in­nan­för yt­ter­dör­ren. De senaste må­na­der­na har fle­ra bi­lar stu­lits på ett lik­na­de sätt i Stock­holms­om­rå­det, men po­li­sen har ock­så märkt av tren­den i res­ten av lan­det.

– Det här till­vä­ga­gångs- sät­tet har in­te jag va­rit be­kant med ti­di­ga­re. Man bry­ter upp en dörr el­ler slår ut en ru­ta och strun­tar i att man even­tu­ellt väc­ker de som finns där­in­ne. Man räk­nar med att få med sig det man är ute ef­ter, sä­ger Sven-erik Ols­son vid Stock­holmspo­li­sen.

– För­ra vec­kan ha­de vi ett fall där man till och med ra­ta­de plån­bo­ken som låg bred­vid bil­nyck­lar­na, fort­sät­ter han.

Tju­var­na sik­tar in sig på ex­klu­si­va­re bi­lar – främst sport­bi­lar och stads­jee­par. Vad de se­dan an­vänds till är oklart men det är möj­ligt att de an­vänds som flykt­for­don vid and­ra brott el­ler att tju­var­na för­sö­ker kö­ra ut bi­lar ur Sve­ri­ge.

David Pe­ter­son/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.