Fak­ta: Se­lous

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - KÄL­LA: IUCN

Vil­tre­ser­va­tet Se­lous lig­ger i syd­öst­ra Tanzania och täc­ker näs­tan 50 000 kvadrat­kilo­me­ter – en yta un­ge­fär li­ka stor som Dan­mark. Det ut­gör kär­nan i ett eko­sy­stem som är näs­tan dub­belt så stort, uppe­mot 100 000 kvadrat­kilo­me­ter. Mer­par­ten av om­rå­det täcks av oli­ka ty­per av sa­van­ner, men här finns ock­så ett an­tal flo­der, plus sto­ra våt­marks­om­rå­den och öpp­na gräs­slät­ter. I själ­va re­ser­va­tet finns cir­ka 4 500 le­jon, 900 vild­hun­dar, 150 000 buff­lar och över 20 000 flod­häs­tar. Det­ta är de störs­ta po­pu­la­tio­ner­na i Afri­ka av samt­li­ga des­sa ar­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.