FRÅN HN:S FA­CE­BOOK

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Om ar­ti­keln ”Nytt för­sök att få Sys­tem­bo­la­get till Ul­la­red”:

Lasse Carlsson: Var­för ett system­bo­lag i Ul­la­red? Be­sö­ka­re som är i Ul­la­red och är i be­hov av al­ko­hol, är väl bra att de drar sig till Fal­ken­berg, att nä­ringsid­ka­re i Fal­ken­berg kan tal del av be­sö­ket och för­bätt­ra de­ras cash­flow!

Jon­ny Ny­berg: Dom som åker till Ul­la­red ska hand­la in­te su­pa i förs­ta hand vill dom ta ett glas vin på kväl­len kan dom ta med sig.

Victo­ria Björ­klund: Men de som bor i Ul­la­red då? Ska de be­hö­va kö­ra fle­ra mil för att kö­pa li­te al­ko­hol?

Jon­ny Ny­berg: Ica har ut­läm­ning det bor­de räc­ka.

Ann Jör­gen­sen: Fast visst e de så att al­ko­hol är en drog och blir vi fler al­ko­ho­lis­ter mås­te vi skju­ta till mer peng­ar i vår­den o tänk vad dyrt de blir.

Heikki TP: Jag tror ju in­te att dom dric­ker mind­re för att det är långt att åka. Där­e­mot så tror jag att man ha­de dra­git ner på hem­bränt i sko­gar­na med en him­la mas­sa pro­cent om dom ha­de fått ett system­bo­lag.

Jan Jo­hans­son: Strömstad kom­mun är un­ge­fär li­ka till or­di­na­rie be­folk­nings­mängd som Fal­ken­berg. Där kan man tyd­li­gen ha två bu­ti­ker. Jag an­tar att de­ras po­li­cy in­te in­ne­fat­tar gräns­han­del och en mer än för­dubb­ling av in­ne­vå­na­re un­der som­mar­pe­ri­o­den.. El­ler?

Jesper Viklund: Ul­la­red har för­li­te in­vå­na­re kom­mer ald­rig gå

Ani­ta Sev­rin Andersson: Visst är Ul­la­red värd att få lik­vär­dig ser­vice. När jag lä­ser era kom­men­ta­rer är jag för­vå­nad. In­te skall ni av­gö­ra vem som är be­rät­ti­gad till att be­sö­ka ett sprit­bo­lag. Det hand­lar om myn­di­ga per­so­ner li­ka­väl i Ul­la­red som i Fal­ken­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.