IN­FÖR EM.

De hal­länds­ka fot­bolls­spe­lar­na Oli­via Schough och Fri­do­li­na Rol­fö kan bli hu­vud­per­so­ner i som­ma­rens mäs­ter­skap i Hol­land.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MI­KAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mi­kael.martinsson@hn.se

”Det känns lug­na­re och tryg­ga­re nu. Jag kom­mer med i truppen. Se­dan är det tufft att få spe­la”

Oli­via Schough är från Drängse­red och Fri­do­li­na Rol­fö från Sjö­vik ut­an­för Fjärås. Små or­ter som fost­rat sto­ra fot­bolls­spe­la­re.

Vi träf­far dem på Em-läg­ret i Gö­te­borg. Det blir förs­ta gång­en för bå­da att trä­da in på Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na på lör­dag.

– Jag har ba­ra åkt för­bi hit­tills. Det har in­te fun­nits tid att kol­la in Böl­jan, el­ler min stol, be­rät­tar Oli­via.

Hon fick ju en livs­lång plats på den­na are­na ef­ter sitt Os-sil­ver för­ra året.

– Men nu tror jag att plat­sen ska lot­tas ut, sä­ger Oli­via.

FRI­DO­LI­NA ROL­FÖ HAR spe­lat många mat­cher med ung­doms-la­gen Fjärås och Tölö i Fal­ken­berg.

– Det var hår­da mat­cher, Böl­jan var bra och fram­gångs­ri­ka på ung­doms­si­dan. Jag har spe­lat i hal­lands­la­get med Aman­da Johansson och med Ly­dia Schough så de kän­ner jag, sä­ger hon.

Nu ska bå­da hal­länds­kor­na faj­tas för en start­plats i Em-pre­miä­ren. Som det sett ut hit­tills ty­der myc­ket på att bå­da star­tar. Men Rol­fö har va­rit ska­dedrab­bad.

– Jag har spe­lat fem mat­cher i vår, be­rät­tar Bay­ern Mun­chen­proff­set.

IEN BLÖDNING fo­ten och ont i ljums­ken har stop­pat hen­ne från mer spel. En tuff start på proffs-

li­vet i sam­ma klubb som Oli­via Schough när­mast flyd­de från för nå­got år se­dan.

– Jag snac­ka­de in­te med Oli­via in­för flyt­ten men har gjort det se­na­re, sä­ger Fri­do­li­na.

– Ja, ha­de vi ta­lat in­nan skul­le jag av­rått hen­ne från att gå dit. Det är tufft, spe­ci­ellt om man är ska­dad. Men nu har fysträ­na­ren slu­tat tack och lov. Hon var verk­li­gen in­te trev­lig. Nå­got fel i för­e­ning­en mås­te det va­ra när så många läm­nar den, sä­ger Oli­via.

– Det är verk­li­gen ing­en en­kel mil­jö, och fram­förallt in­te om man är ska­dad.

MEN FRI­DO­LI­NA KÄM­PAR på. Och vet hur man kom­mer till­ba­ka från en ska­da. Hon tving­a­des ju av pla­nen i Os-kvarts­fi­na­len mot USA ef­ter att ha bru­tit i fo­ten.

– Det var oer­hört tufft att mis­sa de sis­ta mat­cher­na. Men nu ser jag EM som en chans till re­vansch. Jag har kun­nat byg­ga upp mig i lugn och ro se­dan i maj och krop­pen känns bra. Jag kän­ner att jag är på väg mot min form­topp.

Då är allt­så frå­gan om hon får chan­sen till­sam­mans med Lot­ta Sche­lin på topp.

– Jag är ju en li­te an­norlun­da spe­la­re och skil­jer mig mot de and­ra. Gil­lar att få boll på föt­ter­na och är gans­ka stark och boll­trygg. Tyc­ker ock­så om att dri­va och skju­ta.

Bå­de Fri­do­li­na och Oli­via ser fram emot EM.

– Det gäl­ler att få till ett kom­pakt för­svars­spel men ut­veck­la an­falls­spe­let, sä­ger Fri­do­li­na.

Mål­skyt­tet mot USA (0) och Skott­land (1) har va­rit trögt. Mat­chen mot Mex­i­co där Sve­ri­ge ska va­ra boll­fö­ran­de är ett led i att få fart på just mål­skyt­tet.

– Vi ska ha ett snabbt om­ställ­nings­spel och kom­ma med fart och vå­ga bry­ta ige­nom, sä­ger Fri­do­li­na.

EM BÖR­JAR MED match mot Tyskland. Där har Rol­fö hit­tat ytor bakom de­ras yt­ter­bac­kar. Kanske Oli­via Schough kan ut­nytt­ja det.

– Det blir mitt fjär­de mäs­ter­skap. Jag bör­jar bli ru­ti­ne­rad, ler Oli­via.

– Det känns lug­na­re och tryg­ga­re nu. Jag kom­mer med i truppen. Se­dan är det tufft att få spe­la. Men det känns mer av­slapp­nat och in­te sam­ma press som ti­di­ga­re.

Em-läg­ret och gen­re­pet är in­te ba­ra vik­tigt spel­mäs­sigt.

– Vi ska få ihop grup­pen. Det är väl­digt vik­tigt, sä­ger Oli­via.

Bild: MI­KAEL FRITZON/TT

STO­RA SPE­LA­RE. Oli­via Schough och Fri­do­li­na Rol­fö har nått långt i fot­bolls­kar­riä­ren. Näs­ta steg är EM.

OLI­VIA SCHOUGH DU­ON FRÅM HAL­LAND. Oli­via Schough och Fri­do­li­na Rol­fö har fått sin fot­bolls­fost­ran i hal­länds­ka klub­bar.

Bild: MAT­HI­AS BERGELD

Jour­na­lis­ten Jennifer We­ge­rup har skri­vit en barn­bok ba­se­rad på Oli­via Schoug­hs liv, läs mer om den på si­dan 12-13

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.