Kun­de bran­den be­grän­sats?

Bran­den som öde­la­de gju­te­ri­et i ham­nen ver­ka­de från bör­jan va­ra möj­lig att be­grän­sa, en­ligt rädd­nings­tjäns­tens in­le­dan­de be­döm­ning. Men he­la an­lägg­ning­en brann ner och vär­den för 70 mil­jo­ner gick upp i rök. Var­för gick det så il­la?

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

Rädd­nings­tjäns­ten be­räk­na­de att släck­ning­en av bran­den i gju­te­ri­et skul­le ta 3 till 4 tim­mar. Den ut­veck­la­des till en stor­brand. Vad hände? Kun­de bran­den ha be­grän­sats?

Nat­ten till den 18 april i år då rädd­nings­tjäns­tens per­so­nal be­käm­pa­de bran­den i den gam­la te­gel­bygg­na­den från för­ra se­kel­skif­tet upp­stod många kom­pli­ka­tio­ner. I ett förs­ta ske­de be­räk­na­de rädd­nings­led­ning­en att släck­nings­ar­be­tet skul­le va­ra av­kla­rat på 3-4 tim­mar. Men det vi­sa­de sig va­ra helt fel. På mor­go­nen fanns ba­ra ru­i­ner kvar av an­lägg­ning­en.

I FÖR­UN­DER­SÖK­NING­EN SOM ny­li­gen blev klar be­rät­tar vitt­nen om si­na iakt­ta­gel­ser un­der nat­ten. Bland an­nat be­rod­de pro­ble­men och det svår­be­döm­da lä­get på att den bygg­nad som det brann i var gam­mal och att den ge­nom åren byggts till och om fle­ra gång­er.

– I den ty­pen av bygg­na­der finns det of­ta luftspal­ter. Om det finns en så­dan så stic­ker el­den iväg di­rekt. Dess­utom be­ror brand­för­lop­pet på vad som finns i lo­ka­len, sä­ger Åsa Eriks­son, in­for­ma­tör på Rädd­nings­tjäns­ten Väst.

Rädd­nings­tjäns­ten fick in­for­ma­tion om att det för­va­ra­des ac­y­te­leng­as i när­he­ten av brand­här­den vil­ket in­ne­bar ex­plo­sions­risk. Av den an­led­ning­en be­slu­ta­de sig rädd­nings­led­ning­en för att in­te släp­pa in sin per­so­nal. Se­na­re fick rädd­nings­tjäns­ten be­sked om att flas­kan var tom.

Un­der nat­ten får rädd­nings­led­ning­en ock­så be­sked om att det fanns kett­le­bells i gym­met. Vid ti­di­ga­re stor­brän­der har kett­le­bells ex­plo­de­rat och flu­git iväg. Ef­ter den in­for­ma­tio­nen be­slu­tar

rädd­nings­led­ning­en att ut­ly­sa ett sä­ker­hets­om­rå­de för att skyd­da per­so­nal och and­ra som vis­ta­des i när­he­ten av bran­den.

EF­TER NÅG­RA TIM­MAR hit­tas en dörr i väg­gen till ut­rym­met som bran­den star­ta­de i. Bran­den släcks och det tas be­slut om att en port ska öpp­nas för att ven­ti­le­ra ut brand­ga­ser­na och för att ef­ter­släck­ning­en ska kun­na på­bör­jas. Men när por­ten öpp­nas hit­tas fler brand­här­dar. Nu upp­täcks det ock­så att det brin­ner i en dold vind ovan­på trä­nings­lo­ka­len. Vin­den sträc­ker sig över he­la bygg­na­den. Skärsläc­ka­re an­vänds och ef­ter ett tag ver­kar ar­be­tet ge ef­fekt. Det finns en luc­ka på vin­den från and­ra si­dan av byg­gan­den. När den öpp­nas för­änd­ras lä­get dra­ma­tiskt och vin­den bör­jar brin­na okon­trol­le­rat. Då är kloc­kan halv fy­ra på mor­go­nen.

FLE­RA VITT­NEN SOM be­fann sig på brand­plat­sen be­rät­tar i po­lis­för­hör att de upp­lev­de att vat­ten­tryc­ket vid fle­ra till­fäl­len var lågt och att vatt­net un­der en pe­ri­od var slut. Rädd­nings­le­da­ren för­kla­rar att ar­be­tet med att säk­ra vat­ten­till­gång­en in­led­des di­rekt när man kom till plat­sen. Men trots det tving­a­des en tank­bil kö­ra mel­lan brand­plat­sen och kom­mu­nens brand­post ef­tersom tryc­ket föll i de långa slang­ar­na. Vid fy­ra­ti­den på mor­go­nen in­stal­le­ras en pump vid Ätran. Strax fö­re kloc­kan fem på mor­go­nen får rädd­nings­tjäns­ten pro­blem med vat­ten­för­sörj­ning­en på grund av bris­ter i brand­post­nä­tet. Det, till­sam­mans med än­nu fler rädd­nings­for­don, gör att vatt­net in­te räc­ker till. Strax ef­ter kloc­kan fem är ett for­don som läg­ger ut slang­ar på plats och vat­ten­för­sörj­ning­en blir nor­mal.

Ar­be­tet fort­sät­ter tim­me ef­ter tim­me. Nu hand­lar det om att be­grän­sa den så att in­te and­ra bygg­na­der drab­bas. Kloc­kan halv åt­ta på mor­go­nen kon­sta­te­rar rädd­nings­led­ning­en att det fort­fa­ran­de finns en stor ras­risk och att ing­en får gå in i bygg­na­den, el­ler va­ra i när­he­ten av fa­san­den. Kloc­kan halv el­va på för­mid­da­gen, ef­ter näs­tan tolv tim­mars släck­nings­ar­be­te drar man ner på in­sat­sen och ba­ra en en­het blir kvar på plat­sen. Kun­de rädd­nings­tjäns­ten gjort nå­got an­norlun­da?

– Ef­ter var­je in­sats och spe­ci­ellt ef­ter en så här stor hän­del­se går per­so­na­len ige­nom vad som hänt, vad som gjorts och pe­kar på om nå­got kun­de gjorts an­norlun­da. Den ut­red­ning­en är in­te klar än­nu, sä­ger Åsa Eriks­son.

Sam­ma kväll som bran­den bröt ut kun­de en man gri­pas i sitt hem. Han åta­la­des i vec­kan för grov mord­brand.

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

TOTALFÖRSTÖRD. Gju­te­ri­et i ham­nen total­för­stör­des ef­ter en brand. Vär­den för cir­ka 70 mil­jo­ner gick upp i rök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.